Kailangan Mo Ba ang Iyong Una at/o Pangalawang (mga) Pampasiglang Tseke?

Karamihan ng mga taga-Illinois ay kwalipikado para sa mga pampasiglang tseke mula sa pamahalaang pederal. Kahit na wala kang kita maaari kang maging kwalipikado, pero maaaring may kailangan kang gawin para matanggap mo ang iyong mga tseke.

Ang unang ikot ng mga pampasiglang tseke ay naaprubahan noong Marso ng 2020 at nagkakahalaga ng hanggang $1,200 bawat tao ($2,400 para sa mag-asawa) at $500 para sa bawat kwalipikadong umaasa na wala pang edad na 17.

Ang ikalawang ikot ng mga pampasiglang tseke ay naaprubahan noong Disyembre ng 2020 at nagkakahalaga ng hanggang $600 bawat tao ($1,200 para sa mag-asawa) at $600 para sa bawat kwalipikadong umaasa na wala pang edad na 17.

Stacked bill with question mark icon

Ano ang kailangan kong gawin upang makuha ko ang aking una at pangalawang pampasiglang tseke?

Hakbang 1: Suriin ang pagiging kwalipikado

Hakbang 2: Tiyakin mong hindi pa naipadala ng IRS ang iyong (mga) tseke

Hakbang 3: Ihain ang iyong mga buwis para sa 2020 para matanggap ang pera na kwalipikado ka, kahit na wala kang kita. Maaaring kwalipikado ka sa libu-libong dolyar mula sa iyong mga pampasiglang tseke, kasama ang Kredito sa Buwis ng Kita at Kredito sa Buwis sa Bata kung kwalipikado ka.

Alamin ang higit pa sa ibaba.

Tip ng Pro: Ang paghain ng mga buwis sa elektronikong paraan at pagdagdag sa numero ng iyong account sa bangko ay makakatulong na mas mapabilis ang pagtanggap mo sa iyong tseke. Matuto nang higit pa tungkol sa ligtas, abot-kaya na mga account ng bangko sa pamamagitan ng Bank On.

Banking Institution icon with dollar sign

Tanggapin ang iyong pampasiglang tseke nang mas mabilis gamit ang direktang pagdeposito.

Banking Institution icon with dollar sign

Ang paghihintay ng tseke sa pamamagitan ng koreo ay maaaring tumagal ng maraming linggo. Ang paglalagay ng account sa bangko para sa direktang pagdeposito ay maaaring makatulong na mapabilis ang proseso. Kung mayroon kang account sa bangko o prepaid debit card at hindi pa natanggap ang iyong pampasiglang tseke, maaari kang maglagay ng iyong impormasyon para sa direktang pagdeposito sa iyong tax return para sa 2020.

Nag-aalok ang mga lokal na bangko ng mas mura, ligtas na mga account para sa mga taong nangangailangan ng bank account sa pamamagitan ng Bank On. Maaari kang mag-apply online. Alamin kung paano kumuha ng Bank On account o kung ano ang gagawin kung hindi ka makakakuha ng account dito.

Blue house icon with map marker

Kung lumipat ka mula noong huli kang nag-file ng buwis.

Blue house icon with map marker

Kung lumipat ka mula nang maghain ka ng iyong mga buwis para sa 2019 o 2020

Kung lumipat ka mula nang maghain ka ng iyong mga buwis para sa 2020 o 2019 ngunit nasa IRS ang impormasyon ng iyong account sa bangko para sa iyong refund, dapat ay makakuha ka pa rin ng direktang pagdeposito sa iyong account.

Kung wala sa IRS ang iyong account sa bangko at lumipat ka, maaaring mapunta sa maling lugar ang iyong papel na tseke. Tiyaking baguhin mo ang iyong address sa Serbisyo ng U.S. Postal.

Mga Madalas Itanong

Sino ang karapat-dapat na makatanggap ng pampasiglang tseke mula sa ikot 1 at ikot 2?

Mga mamamayan ng U.S. o residenteng mga dayuhan na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maaaring ituring bilang umaasa sa ibang nagbabayad ng buwis para sa 2020, at
 • May naiangkop na kabuuang kita* para sa 2020 na hanggang sa:
  • $75,000 para sa mga indibidwal na naghahain bilang hiwalay o mag-asawa na hiwalay sa paghain
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang ulo ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na naghahain ng pinagsamang tax return o mga indibidwal na naghahain bilang kwalipikadong balo o biyudo
 • Ang mga nagbabayad ng buwis ay maaaring makakuha ng nabawasang bayad kung ang kanilang iniangkop na kabuuang kita para sa 2020 ay nasa pagitan ng mga limitasyong ipinakita sa ibaba:
  • $75,001-$99,000 para sa mga indibidwal na naghahain bilang hiwalay o mag-asawa na hiwalay sa paghain
  • $112,500-$136,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang ulo ng sambahayan
  • $150,000-$198,000 para sa mga mag-asawa na naghahain ng pinagsamang tax return o mga indibidwal na naghahain bilang kwalipikadong balo o biyudo

Maaari ka pa ring makatanggap ng pampasiglang tseke kahit na hindi ka kumikita nang sapat para maghain ng mga buwis. Kasama dito ang mga taong nakakatanggap ng mga benepisyo ng pagreretiro sa Social Security, benepisyo ng may kapansanan (SSDI), benepisyo ng mga nabalo, Supplemental Security Income (SSI), mga benepisyo ng beterano, o sa Pagreretiro sa Riles.

Bago! Para sa mga mag-asawa na ang isang asawa lamang ang may Numero ng Social Security, ang asawa na may Numero ng Social Security ay karapat-dapat na ngayon para sa Ikot 1 at 2 ng mga pampasiglang tseke.

Ang pagkakulong ay hindi magdudulot para mawala ang kwalipikasyon ng isang tao para sa mga pagbabayad.

* Ano ang nababagay na kabuuang kita?

Ang iniangkop na kabuuang kita ay isang numero na matatagpuan sa iyong tax return (Line 11 ng 2020 Form 1040 tax return). Ito ang perang natatanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na ibinawas ang ilang partikular na gastos, tulad ng interes sa utang ng mag-aaral o sustento.

Paano ko malalaman kung maaari akong ibilang ng isang tao na umaasa sa kanilang tax return?

Kung sa 2020, sinagot mo ang higit sa kalahati ng iyong sariling suportang pananalapi, walang sinuman ang maaaring magbilang sa iyo na umaasa sa kanilang tax return para sa 2020.

Kapag ibinilang ng isang nagbabayad ng buwis ang isang tao sa kanilang tax return, sinasabi ng nagbabayad ng buwis na mahigit sa kalahati ng suporta ng umaasa ang sinagot niya.

Kung mali ang pagbilang sa iyo na umaasa sa tax return ng isang tao, hindi ka makakapaghain ng iyong sariling tax return para sa 2020. Kakailanganin mo na amyendahan ng nagbabayad ng buwis ang pagbilang sa iyo na umaasa sa kanilang tax return. O maaari kang maghain ng iyong sariling tax return para sa 2020 sa pamamagitan ng koreo. Susuriin ng IRS kung sino ang nagbigay ng higit sa kalahati ng iyong suporta para sa 2020. Ang mga residente ng Illinois ay maaaring makakuha ng libreng suporta sa pag-navigate sa isang maling pagbilang sa umaasa mula sa Ladder Up Tax Clinic - higit pang detalye ang makikita sa polyetong ito. flyer.

Paano ko masusuri ang katayuan ng aking tax return para sa 2020 at pagbabalik ng gastos sa buwis?

Maaari mong gamitin ang Nasaan ang Pagbabalik sa Nagastos Ko na tool sa website ng IRS para masuri ang katayuan ng pagbabalik ng iyong nagastos sa buwis.

Maaari mong simulang tingnan ang Nasaan ang Pagbabalik sa Nagastos Ko na tool:

 • 24 na oras matapos matanggap ng IRS ang iyong tax return na inihain sa elektronikong paraan
 • 4 na linggo pagkatapos mong ipadala sa IRS ang iyong papel na tax return

Maaari kang sumangguni sa page ng Where’s My Refund Frequently Asked Questions para sa karagdagang impormasyon sa tool.

Paano kung natanggap ko lang ang mga benepisyo ng Social Security o SSI sa 2020?

Hangga't natutugunan mo ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat na nabanggit kanina, maaari ka pa ring maghain ng tax return para sa 2020 upang mahabol ang iyong nawawalang pampasiglang pera bilang Kredito sa Recovery Rebate - hindi kailangang nagtrabaho ka noong 2020 para maghain ng tax return para sa 2020.

Paano kung may utang ako na suporta sa bata, mga hindi nabayarang buwis, o may ibang mga utang sa gobyerno? Matatanggap ko ba ang aking pampasiglang pera?

Ang Kredito sa Recovery Rebate ay maaaring mabawasan para pambayad ng mga utang mo sa mga ahensya ng gobyernong Pederal at/o mga ahensya ng estado. Ang tanging pagbubukod ay ang utang na hindi nabayarang buwis - ang Kredito sa Recovery Rebate ay HINDI mababawas upang makatulong na pambayad sa mga utang mo na buwis.

May tao sa aking tax return na walang numero ng Social Security.

Para sa mga mag-asawa na ang isang asawa ay walang balidong Numero ng Social Security, ang asawa na may balidong Numero ng Social Security ay karapat-dapat para sa Kredito sa Recovery Rebate.

Kung mayroon kang umaasa na anak na wala pang edad na 17 na walang balidong Numero ng Social Security, hindi ka magiging kwalipikado para sa $500 na bayad na umaasa dahil sa batang iyon.

Kwalipikado ba ang mga mag-aaral sa kolehiyo para sa Kredito sa Recovery Rebate?

Ang mga mag-aaral sa kolehiyo na hindi itinuturing na umaasa ay kwalipikado. Sa pangkalahatan, itinuturing na umaasa ang mga mag-aaral sa kolehiyo na wala pang 24 taong gulang, dumadalo nang full-time, at tumatanggap ng makabuluhang suportang pananalapi mula sa kanilang mga magulang. Ang mga mag-aaral na ito ay hindi kwalipikado.

Paano kung ako ay nabilanggo o nakakulong ako ngayon?

Ang kasalukuyan o nakaraang pagkakulong ay hindi nakakaapekto sa iyong kwalipikasyon.

Makakaapekto ba ito sa aking mga pampublikong benepisyo, tulad ng mga stamp ng pagkain o TANF?

Hindi. Tulad ng anumang tax refund, hindi ibibilang ang mga bayad na ito sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo. Hindi rin makakaapekto ang bayad sa mga halaga ng iyong benepisyo.

Ano ang dapat kong gawin kung lumipat ako mula nang maghain ng aking tax return para sa 2020?

Kung lumipat ka mula nang maghain ka ng iyong mga buwis para sa 2020 ngunit nasa IRS ang impormasyon ng iyong account sa bangko para sa iyong refund, dapat ay makakuha ka pa rin ng direktang pagdeposito sa iyong account.

Kung wala sa IRS ang iyong account sa bangko at lumipat ka, maaaring mapunta sa maling lugar ang iyong papel na tseke. Tiyaking baguhin mo ang iyong address sa Serbisyo ng U.S. Postal.

Saan manggagaling ang aking pampasiglang tseke?

Ibinibigay ng Kaban ng Bayan ng US ang pampasiglang tseke.

Ang ilang mga tseke ng stimulus ay inisyu sa isang prepaid debit card na tinatawag na Economic Impact Payment Card. Kung nakatanggap ka ng isang Economic Impact Payment Card, manggagaling ito sa koreo sa isang simpleng sobre mula sa “Money Network Cardholder Services.” Ang pangalan ng Visa ay lalabas sa harap ng Card; ang likod ng Card ay may pangalan ng naglalabas na bangko, MetaBank®, N.A. Maaari mong bisitahin ang https://www.eipcard.com/ para sa karagdagang impormasyon.

Kwalipikado bang maghabol ng Kredito sa Recovery Rebate ang mga indibidwal na namatay sa 2020?

Ang pagkamatay sa 2020 ay hindi makakaapekto sa kwalipikasyon para sa Kredito sa Recovery Rebate. Kung ang isang tao ay kwalipikado sa kredito sa buwis, buhay pa noong Enero 1, 2020, ngunit pumanaw sa 2020, kwalipikado silang makatanggap ng anumang halaga ng pampasiglang pera mula sa ikot 1 at 2 na hindi nila natanggap.

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top