Kunin ang Iyong Third Stimulus Check

Ang pangatlong ulit ng mga stimulus na tseke ay inaprubahan ng Kongreso para sa tagsibol ng 2021.

Ang bagong package ng ayuda ay kinabibilangan ng cash na bayad na hanggang $1,400 bawat tao at $1,400 bawat umaasa.

Stacked bill with question mark icon

Bagong Impormasyon sa Kwalipikasyon!

Ang mga taong sumusuporta sa mga umaasang nasa tamang edad ay kwalipikado na ngayon para sa karagdagang stimulus na pera. Sa una at ikalawang ulit ng mga stimulus na tseke mula 2020, ang umaasa ay dapat na bata na wala pang 17 taong gulang para maging kwalipikado sa karagdagang stimulus na pera. Sa pangatlong ulit, maaari nang anumang edad ang umaasa para maging kwalipikado sa karagdagang stimulus na pera.

Ang mga may numero ng Social Security na kasal sa walang numero ng Social Security ay kwalipikado para sa pangatlong stimulus na tseke. Kwalipikado din sila para sa una at pangalawang mga stimulus na tseke.

Hindi binabago ng pagkabilanggo ang pagiging kwalipikado para sa mga stimulus na tseke. Ang mga nakakulong ay kwalipikado din para sa mga stimulus na tseke mula sa 1, 2, at 3 ulit.

Kung kwalipikado ka at hindi nakatanggap ng una o pangalawang tseke, dapat kang maghain ng tax return para sa 2020 at habulin ang Recovery Rebate Credit upang matanggap ang mga ito.

Blue helping hand icon

Sino ang kwalipikado para sa ika-3 ulit ng mga stimulus na tseke?

Mga mamamayan ng U.S. o residenteng mga dayuhan na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May iniangkop na kabuuang kita* na hanggang:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang ulo ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na naghain ng pinagsamang mga tax return
 • Ang mga nagbabayad ng buwis ay makakatanggap ng nabawasang bayad kung ang kanilang iniangkop na kabuuang kita ay nasa pagitan ng mga limitasyong ipinakita sa ibaba:
  • $75,001-$80,000 para sa mga indibidwal
  • $112,501-$120,000 para sa mga indibidwal na naghahain bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,001-$160,000 para sa mga mag-asawa na naghahain ng pinagsamang mga tax return
 • Hindi mo kailangang magkaroon ng anumang kita para maging kwalipikado.
 • Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

*Ang iniangkop na kabuuang kita ay numero na matatagpuan sa iyong tax return (Line 8b ng 2019 Form 1040 tax return; Line 11 ng 2020 Form 1040 tax return). Ito ang perang natatanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) ibabawas ang ilang mga partikular na gastos, tulad ng interes ng utang ng mag-aaral o sustento.

Awtomatiko ko bang matatanggap ang aking pangatlong tseke?

Dapat awtomatiko mong matatanggap ang iyong pangatlong tseke kung ikaw ay:

 • Naghain ng tax return para sa 2020 o 2019; o
 • Tumatanggap ng mga benepisyo sa pagreretiro sa Social Security, mga benepisyo ng may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng balo, Suplementong Seguro ng Kita (SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Pagreretiro sa Riles.
 • Isinumite ang impormasyon ng iyong pagbabayad sa IRS gamit ang IRS Non-Filers Tool at natanggap ang iyong stimulus na tseke mula sa ika-1 at/o ika-2 ulit.

Note: The IRS has said it will begin to issue $1,400 stimulus payments to Social Security benefits recipients starting on April 3-4 and that the majority of Social Security benefits recipients will receive their $1,400 payment by April 7; more information is available dito.

Suriin ang katayuan ng iyong pangatlong stimulus na tseke gamit ang Kunin ang Aking Bayad na tool sa website ng IRS.

 • Nagbibigay ang IRS ng mga bayad nang hindi lang minsanan.
 • Kahit na hindi ka nakakakita ng petsa ng pagbabayad kapag tiningnan mo ang tool, maaaring hindi lang ganap na na-update ang tool.
 • Maaari mong tingnan ang tool isang beses bawat araw upang makita kung may na-update na katayuan para sa iyong bayad. Ina-update lamang ng IRS ang tool nang isang beses bawat araw kaya hindi na kailangang tingnan ito nang higit sa isang beses bawat 24 na oras.
 • Makakakita ka ng buong listahan ng mga mensahe ng katayuan at ang ibig sabihin ng mga nito sa Kunin ang Aking Bayad website.
 • Kung inaasahan mong dumating ang iyong pangatlong tseke sa koreo, magkaroon ng kamalayan na maaaring dumating ang pera sa isang debit card na tinatawag na EIP Card. Ang higit pang impormasyon, kabilang ang hitsura ng EIP Card at ng sobre, ay makikita dito.
Stacked dollar bills icon

Hindi mo pa natatanggap ang iyong una o pangalawang stimulus na tseke?

Maaaring kwalipikado ka pa rin. Alamin ang higit pa tungkol sa kwalipikasyon sa aming website. Maaari mo pa ring matanggap ang una at/o pangalawang stimulus na tseke sa pamamagitan ng paghain ng iyong mga buwis sa 2020 at paghahabol sa Recovery Rebate Credit upang matanggap ang anumang halagang dapat na ibigay sa iyo, sa iyong asawa, at sa mga umaasang anak na wala pang edad na 17. Tingnan ang aming page sa Tulong sa Buwis para sa higit pang mga sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Ang paglalagay ng bank account kapag naghain ka ng mga buwis ay makakatulong sa iyo para matanggap ang iyong stimulus na tseke nang mas mabilis. Alamin ang higit pa sa aming page sa Tulong sa pagbabangko .

Maaaring kwalipikado ka para sa mas marami pang pera

Kung plano mong maghain ng mga buwis upang makuha ang iyong una o pangalawang stimulus na tseke, maaaring kwalipikado ka para sa karagdagang pera! Gumawa ng mga pagbabago ang Kongreso sa Kredito sa Buwis ng Kinitang Sahod at Kredito sa Buwis ng Bata sa taong ito na ang kahulugan ay mas maraming pera para sa ilang tao. Alamin ang higit pa sa aming page sa Tulong sa Buwis .

Blue house icon with map marker

Lumipat o binago ang impormasyon ng iyong account sa bangko?

Kung nagbago ang iyong account sa bangko, ibabalik ng bangko ang pera at magbibigay ang IRS ng papel na tseke sa iyong huling alam na address. Kung lumipat ka, siguraduhing magtakda ka ng pagpapasa ng sulat sa United States Postal Service upang matanggap mo ang anumang naipadala sa koreo na tseke sa iyong kasalukuyang address: https://www.usa.gov/post-office

Alamin ang higit pa tungkol sa mga libreng sanggunian na makakatulong sa iyong paghahain ng iyong mga buwis sa aming page sa Tulong sa Buwis. Ang paglalagay ng bank account kapag naghain ka ng mga buwis ay makakatulong sa iyo para matanggap ang iyong stimulus na tseke nang mas mabilis. Alamin ang higit pa sa aming page sa Tulong sa Pagbabangko.

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top