Stimulus Check FAQs

Have you had any problems getting your stimulus check or using the IRS website? Let us know so we can ask the IRS to make improvements. Use this 3-question webform to share your story.

Who is eligible to receive a stimulus check?

Mga mamamayan ng U.S. o residenteng mga dayuhan na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May naiangkop na gross na kita sa ilalim ng:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain ng mga buwis bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na nagsusumite ng mga joint tax return.

Makakatanggap ang mga nagbabayad ng buwis ng isang pinababang bayad kung ang kanilang naiangkop na gross na kita ay nasa pagitan ng:

 • $75,000 at $99,000 kung ang kanilang katayuan sa paghahain ay solo o mag-asawa na naghahain nang hiwalay
 • $112,500 at $136,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang pinuno ng sambahayan
 • $150,000 at $198,000 para sa mga mag-asawang naghahain nang magkasama

Ang halaga ng nabawasang bayad ay batay sa partikular na naiangkop na kita ng nagbabayad ng buwis.

Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

For married couples in which one spouse does not have a valid Social Security Number, the spouse with a valid Social Security Number is eligible for a stimulus check based on the bill the US government passed on December 27, 2020.

Ano ang naiangkop na gross na kita?

Ang naiangkop na gross na kita ay isang numero na makikita sa iyong tax return (Linya 8b ng 1040 form ng buwis). Ito ang pera na natanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na kakaltasan ng ilang mga partikular na halaga, tulad ng interes sa pautang ng mag-aaral o alimony.

How do I get my stimulus check?

Gagamit ang IRS ng impormasyon mula sa iyong 2019 o 2018 na tax return upang makalkula ang halaga ng iyong bayad. Ang mga bayad ay idedeposito nang direkta sa parehong account ng bangko na ginamit para sa iyong tax return. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel o prepaid na debit card sa mga naghahain ng buwis na hindi nagbigay ng numero ng account ng bangko nang naghain sila ng mga buwis.

People receiving Social Security (retirement, survivors, and disability), veterans benefits, Supplemental Security Income (SSI), or Railroad Retirement benefits who should have received the stimulus check automatically but who haven’t received it should file a 2020 tax return to claim the Kredito sa Recovery Rebate.

If you have not filed taxes or do not need to file taxes, you can use the Tax Help page to figure out what to do next. You may want to get a bank account first to get a direct deposit check directly to your account. Paper checks could take longer.

When will I get my stimulus check?

The IRS started making payments the week of April 13, 2020.

If you have not filed taxes for 2019 yet, the deadline was extended until July 15th. If you do not owe the IRS or the State of Illinois any taxes, you can file taxes after the July 15 filing deadline without a penalty. 

Those who don't need to file taxes had until November 21, 2020, to submit their payment information to the IRS using the non-filers site in order to get their stimulus payments by the end of 2020.

Use the IRS Get My Payment app to check the status of your payment. You will be asked to click okay to confirm that you are an authorized user. Information is updated every 24 hours, so you can check again the next day if information is not available.

How do I know if my payment has been sent?

Use the IRS Get My Payment app to check the status of your payment. You'll be asked to click okay to confirm that you are an authorized user. Some people have had to check daily to get updated information.

Paano kung wala akong kita?

Those who don't have any income had until November 21, 2020, to submit their information to the IRS using the non-filers site in order to get their stimulus payments by the end of 2020.

Kung hindi mo naisumite ang iyong impormasyon sa pagbabayad sa IRS bago ang Nobyembre 21, 2020, ihain ang iyong tax return sa 2020 para matanggap mo ang iyong stimulus check sa pamamagitan ng pagkuha sa Kredito sa Recovery Rebate.

Mayroong walang numero ng Social Security sa aking tax return.

Para sa mga kasal na mag-asawa na kung saan ay walang balidong Numero sa Social Security ang isang asawa, kwalipikado ang asawa na may balidong Numero ng Social Security para sa stimulus check batay sa panukalang batas na nalagdaang maging batas noong Disyembre 27, 2020. Pagbabago ito mula sa orihinal na wika ng panukalang batas na ipinasa noong tagsibol ng 2020. Magagawang kunin ng kwalipikadong asawa ang unang stimulus check sa kanilang mga buwis sa 2020.

Kung mayroon kang umaasa na anak na wala pang edad na 17 na walang balidong Numero ng Social Security, hindi ka magiging kwalipikado para sa $500 na bayad na umaasa dahil sa batang iyon.

The City of Chicago, Open Society Foundation, and The Resurrection Project have created the Chicago Resiliency Fund for people who are ineligible for stimulus checks. You can receive $1,000 from the Fund if you reside in Chicago. You can check the Fund's web page ng pondo upang malaman mo kung kailan sila tatanggap ng mga aplikasyon. Mabilis maubos ang pera kaya kakailanganin mong balikan sa ibang pagkakataon ang site upang malaman kung kailan sila muling tatanggap ng mga aplikasyon. 

Para sa higit pang mga sanggunian, tingnan ang Koalisyon ng Illinois para sa mga Karapatan ng Migrante at Refugee pahina ng mga sanggunian para sa COVID-19.

Paano kung nagbabayad ako ng suporta sa bata? Makakatanggap ba ako ng bayad?

You can still receive a payment. However, child support debt will be taken out of your payment.

Are college students eligible for payments?

Ang mga mag-aaral sa kolehiyo na hindi itinuturing na umaasa ay kwalipikado. Sa pangkalahatan, itinuturing na umaasa ang mga mag-aaral sa kolehiyo na wala pang 24 taong gulang, dumadalo nang full-time, at tumatanggap ng makabuluhang suportang pananalapi mula sa kanilang mga magulang. Ang mga mag-aaral na ito ay hindi kwalipikado.

Paano kung ako ay nabilanggo o nakakulong ako ngayon?

Ang kasalukuyan o nakaraang pagkakulong ay hindi nakakaapekto sa iyong kwalipikasyon.

Makakaapekto ba ito sa aking mga pampublikong benepisyo, tulad ng mga stamp ng pagkain o TANF?

Hindi. Tulad ng anumang tax refund, hindi ibibilang ang mga bayad na ito sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo. Hindi rin makakaapekto ang bayad sa mga halaga ng iyong benepisyo.

What if the payment is sent to the wrong bank account?

If the bank account that the IRS is depositing the stimulus payment into is now closed, the bank will reject the deposit. The IRS will then mail a paper check to the address it has on file for you.

If you have moved since you last filed a return with the IRS, you'll need to make sure the United States Postal Service (USPS) forwards your mail to the right address: Change Your Address with USPS to make sure you receive your stimulus check at your current address.

Also, you can attempt to track your stimulus check using the USPS Informed Delivery tool.

What if my payment check is being mailed to the wrong address?

If you have moved since you last filed a return with the IRS, you'll need to make sure the United States Postal Service (USPS) has your current address. Change Your Address with USPS so they can forward your mail to the correct address.

Also, you can attempt to track your stimulus check using the USPS Informed Delivery tool.

 

What should I do if my stimulus payment is the wrong number?

There are a few reasons why your stimulus payment could be lower than what you expected. Some are included below: 

 • If you haven’t filed your 2019 tax return or the IRS hasn’t finished reviewing your 2019 return, your payment will be based on your 2018 tax return. If you earned more money or had fewer dependents in 2018, your payment may be lower. 
 • In order to receive $500 per eligible dependent, the dependent must be under the age of 17 and meet other qualifications. 
 • Past-due child support can be taken out of the stimulus payment.

The IRS released more information here.

If you are eligible for more than what you received, file your 2020 tax return and claim the Kredito sa Recovery Rebate to receive any missing amounts.

Paano kung ang aking stimulus check ay magiging saradong account?

Kung ang stimulus check ay idedeposito sa hindi balido o saradong bank account, tatanggihan ng bangko ang deposito. Pagkatapos ay ipapadala ng IRS ang iyong bayad sa lalong madaling panahon sa address na mayroon ito sa file para sa iyo. Ang IRS Get My Payment app ay maa-update upang ipakita ang petsa na ang iyong bayad ay ipapadala. Karaniwan, aabutin ng 14 na araw upang matanggap ang bayad. Inilahadng IRS na walang kinakailangang aksyon sa iyong bahagi upang matiyak na muling ibigay ang pagbabayad.

Pinagmulan: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment-frequently-asked-questions#bank

Saan manggagaling ang aking pampasiglang tseke?

Ibinibigay ng Kaban ng Bayan ng US ang pampasiglang tseke.

Ang ilang mga tseke ng stimulus ay inisyu sa isang prepaid debit card na tinatawag na Economic Impact Payment Card. Kung nakatanggap ka ng isang Economic Impact Payment Card, manggagaling ito sa koreo sa isang simpleng sobre mula sa “Money Network Cardholder Services.” Ang pangalan ng Visa ay lalabas sa harap ng Card; ang likod ng Card ay may pangalan ng naglalabas na bangko, MetaBank®, N.A. Maaari mong bisitahin ang https://www.eipcard.com/ para sa karagdagang impormasyon.

Czy dostanę czek stymulacyjny na karcie Emerald?

Ayon sa H&R Block, parang matatanggap mo ang iyong stimulus check sa iyong Emerald Card. Para sa mas detalyadong mga katanungan, inirerekumenda namin na direktang pakikipag-ugnayan sa H&R Block: https://www.hrblock.com/support/

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top