* Simula Hulyo 2022, ang Get My Payment Illinois website ay hindi regular na ina-update. Ang impormasyong ibinigay dito ay kasalukuyan hanggang ika-30 ng Hunyo, 2022 at nauugnay sa stimulus money na maaaring magamit sa panahon ng 2020 at 2021. Maaaring i-claim ang mga pondong ito hanggang Abril 2024 (stimulus checks 1& 2) at Abril 2025 (stimulus check 3 at pinalawak na Child Tax Credit).

Tiyaking na-claim at natanggap mo ang lahat ng magagamit na stimulus funds!

Libu-libong dolyar ng pederal na stimulus money ang ginawang magagamit para sa 2020 at 2021 na mga taon ng buwis, kahit para sa mga taong hindi karaniwang nag-file ng buwis. Ang mga kredito ay maaaring ma-claim nang hanggang 3 taon pagkatapos ng orihinal na huling araw ng pag-file ng buwis, kaya siguraduhing natanggap mo ang lahat ng magagamit na pondo.

Ang Earned Income Tax Credit (EITC) at Child Tax Credit (CTC) ay available sa mas maraming tao kaysa dati noong 2021. Hindi pa huli ang lahat para mag-claim ng stimulus money!

Ang Estado ng Illinois ay maglalabas ng “mga tseke sa rebate” sa mga nagbabayad ng buwis mula Hulyo 2022 hanggang Oktubre 2022. Tiyaking nag-file ka ng Illinois 1040 form bago ang Oktubre 17, 2022 para matanggap ang iyong tseke, kahit na wala kang anumang kita. Ang mga tseke ay $50/indibidwal at $100/bata hanggang tatlong bata, para sa pinakamalaking rebate na $400.

Kung mayroon kang mga anak at nakatanggap ng buwanang tseke mula sa IRS sa ikalawang kalahati ng 2021, dapat kang mag-file ng 2021 tax return para makuha ang kalahati ng iyong Child Tax Credit.

Kahit na wala kang mga anak, maaari kang maging karapat-dapat para sa mas mataas na pera mula sa Earned Income Tax Credit.

**Mag-file ng libre sa GetYourRefund.org/IL o MyFreeTaxes.com o bisitahin ang GoLadderUp.org

Tingnan sa ibaba upang matiyak na natanggap mo ang lahat ng pederal na pera kung saan ka kwalipikado.

2020-2022 Maximum Stimulus Payments graphic

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top