Kunin Mo ang Iyong Pangalawang Stimulus Check

Noong Disyembre 27, 2020, inaprubahan ng gobyerno ang pangalawang ikot ng mga stimulus check na nagkakahalaga ng hanggang $600 para sa mga kwalipikadong indibidwal ($1,200 para sa mga kwalipikadong kasal na mag-asawa). Ang mga taong may kwalipikadong umaasa na mas mababa ang edad sa 17 ay makakatanggap ng $600 para sa bawat umaasa. Ang mga pamilya na isang asawa lang ang may Numero ng Social Security ay kwalipikado na ngayon! Alamin ang higit pa tungkol sa pagiging kwalipikado sa ibaba.

Sinusubaybayan namin ang mga detalye sa paglabas ng mga ito. Ia-update ang pahina na ito sa sandaling maglabas ng impormasyon ang Departamento ng Pananalapi at IRS.

Stacked dollar bills icon

Kung natanggap mo ang una mong stimulus check, dapat ay awtomatiko mong matatanggap ang iyong pangalawang tseke.

Kung natanggap mo ang iyong unang stumulus check nang direkta sa iyong bank account, dapat ay matanggap mo ang iyong pangalawang tseke sa parehong account. Kung natanggap mo ang unang tseke na tsekeng papel o debit card sa koreo, dapat ay matanggap mo ito na alinman sa tsekeng papel o debit card sa Enero. Ang debit card, na tinatawag na Kard para sa Epekto ng Ekonomiya, ay ipapadalang nasa puting sobre na malinaw na nagpapakita sa selyo ng Departamento ng Pananalapi ng US. Huwag itapon ang sobre na ito!

Magagawa mong subaybayan ang iyong una at pangalawang bayad sa website ng IRS ang Kunin ang Aking Bayad na portal.

Kung gumamit ka ng binayarang tagapaghanda ng buwis para sa iyong mga buwis at nalagyan mo ng tsek ang Kunin ang Aking Bayad at ipinapakita ng katayuan ng iyong pangalawang tseke ang direktang pagdeposito patungo sa isang account na hindi mo kilala, ipinapayo ng IRS na dapat mong suriin lagi ang iyong bank account - nagkamaling nadala ng IRS ang ilang bayad sa mga pansamantalang account na itinakda ng mga tagapaghanda noong naghahain sila ng returns ng 2019. Basahin ang higit pang detalye dito.

Kung, sa anumang kadahilanan, ay hindi mo natanggap ang iyong pangalawang tseke sa pagtatapos ng Enero 2021, ihain mo ang iyong tax return sa 2020 at kunin ang Recovery Rebate Credit para mahabol ang anumang nawawalang halaga.

Ang mga bangko sa Illinois na maaaring i-cash nang libre ang iyong pangalawang stimulus check ay kinabibilangan ng Bank of America, First Midwest, Fifth Third, Huntington, Wells Fargo, JPMorgan Chase, at U.S. Bank.

Blue helping hand icon

Sino ang kwalipikado para sa Ikot 2 na stimulus check?

Mga mamamayan ng U.S. o mga dayuhan na residente na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May naiangkop na gross na kita sa ilalim ng:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain ng mga buwis bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na nagsusumite ng mga joint tax return.
 • Ang mga nagbabayad ng buwis ay makakatanggap ng nabawasang bayad kung mas mataas ang kanilang naayos na kabuuang kita. Ang halaga ng nabawasang bayad ay ibabatay sa partikular na naayos na kabuuang kita ng nagbabayad ng buwis. Ibibigay ang higit pang mga detalye sa lalong madaling panahon.
 • Hindi mo kailangang magkaroon ng anumang kita para maging kwalipikado.

*Ang naiangkop na gross na kita ay isang numero na makikita sa iyong tax return (Linya 8b ng 1040 form ng buwis). Ito ang pera na natanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na kakaltasan ng ilang mga partikular na halaga, tulad ng interes sa pautang ng mag-aaral o alimony.

Kung walang Numero ng Social Security ang isang asawa, pero may wastong Numero ng Social Security ang isang asawa, ang asawa na iyon ay kwalipikado para sa parehong Ikot 1 at Ikot 2 na stimulus check. Maaari nilang kunin ang halagang ito at ang halagang para sa sinumang umaasa na mas bata sa 17 taong gulang na may wastong Numero ng Social Security sa pamamagitan ng paghain ng kanilang mga buwis sa 2020 at pagkuha sa Recovery Rebate Credit. Check our Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

Hindi mo pa rin natatanggap ang iyong unang stimulus check?

Maaaring kwalipikado ka pa rin. Alamin ang higit pa tungkol sa kwalipikasyon sa aming website. Maaari mo pa ring matanggap ang unang stimulus check sa pamamagitan ng paghain sa iyong mga buwis sa 2020 at pagkuha sa Recovery Rebate Credit para matanggap ang anumang halagang inutang para sa iyo, sa iyong asawa, at sa mga umaasang anak na wala pang edad 17. Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Checklist icon with red dollar sign

Hindi ka ba naghain ng mga buwis o nagparehistro para sa unang stimulus check gamit ang non-filers tool ng IRS?

Kwalipikado ka pa rin kung natutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa itaas. Para matanggap ang una at pangalawang mga stimulus check, ihain mo ang iyong mga buwis sa 2020 at i-claim ang Recovery Rebate Credit. Maaari mong kunin ang halaga ng stimulus para sa iyong sarili, sa iyong asawa, at sa mga nakasalalay na wala pang edad na 17, hangga't mayroong kwalipikado sa trabaho na Social Security Number ang bawat isa sa inyo.

Mas mabilis mong matatanggap ang iyong stimulus check kung mayroon kang account sa bangko para sa direktang pagdeposito. Matuto nang higit pa tungkol sa mura at ligtas na mga account sa bangko sa aming page para sa Tulong sa pagbabangko . Gamitin ang bagong numero ng iyong account sa bangko kapag naghain ka ng mga buwis para humiling ng direktang pagdeposito sa iyong account.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga libreng sanggunian para matulungan kang maghain ng iyong mga buwis sa aming page para sa Tulong sa Buwis.

Blue house icon with map marker

Lumipat o binago ang impormasyon ng iyong account sa bangko?

Kung nagbago na ang iyong account sa bangko, ibabalik ng bangko ang pera at magpapadala ang IRS ng papel na tseke sa iyong huling nalalaman na address. Kung lumipat ka na, siguraduhing mag-set up ka ng mail forwarding sa United States Postal Service para matanggap mo ang anumang maipadala sa koreo na tseke sa iyong kasalukuyang address: https://www.usa.gov/post-office

Alamin ang higit pa tungkol sa mga libreng sanggunian na makakatulong sa iyong paghahain ng iyong mga buwis sa aming page sa Tulong sa Buwis. Ang paglalagay ng bank account kapag naghain ka ng mga buwis ay makakatulong sa iyo para matanggap ang iyong stimulus na tseke nang mas mabilis. Alamin ang higit pa sa aming page sa Tulong sa Pagbabangko.

Scroll to Top