You may be eligible for $3,000 or $3,600 per child to help with the cost of raising kids! Learn more about the Child Tax Credit here.

Site ng IRS para sa Hindi Naghain

Ang Kailangan Mong Ihanda

Maaaring gamitin ng ilang mga tao ang site ng IRS para sa hindi naghain upang mag-sign up para sa kanilang tsekeng pampasigla.

Halimbawa, kung wala kang kita, ang site ng hindi naghain ay isang mahusay na pagpipilian para sa iyo. Kung ikaw ay may napakababang kita, hindi kailangang maghain ng mga buwis, at hindi karapat-dapat para sa anumang mga kredito sa buwis, maaari mo ring gamitin ang site ng IRS para sa hindi naghain. Upang malaman ang higit pa tungkol sa kung dapat ka bang maghain ng mga buwis upang makakuha ng karagdagang pera o kung dapat mong gamitin website para sa hindi naghain, bisitahin ang GetMyPaymentIL.org/Tax-Help.

Ang mga hindi naghain ng buwis ay maaaring mag-sign up para sa mga tsekeng pampasigla sa IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here. Bago ka pumunta sa website, ihanda ang mga sumusunod na item.

Illustration of a person with information next to them
 • Buong pangalan
 • Petsa ng kapanganaka
 • Balidong Numero ng Social Security
 • Kasalukuyang address para sa koreo
 • Email address o isang cell phone kung saan ay maaari kang
 • Makatanggap ng mga text Kung may taong maaaring magsabi na ikaw ay isang dependiente (oo o hindi)
 • Kung mayroon, lisensya sa pagmamaneho o numero ng ID ng Estado, petsa ng pagbibigay at petsa ng pagpagpaso
 • Numero ng Personal na Pagkakakilanlan para sa Proteksyon ng Pagkakakilanlan (IP PIN) na natanggap mo mula sa IRS sa maagang bahagi ng taong ito, kung mayroon ka. Ang IP PIN na ito ay dapat naipadala sa isang liham mula sa IRS.*
 • Kung mayroon, Iniangkop na Gross na Kita mula sa 2018 ($0 kung hindi ka naghain ng 2018 na return) o 5-digit na Signature na numero ng PIN mula sa iyong 2018 tax return.
Banking Institution icon with dollar sign
 • Paraan upang matanggap ang iyong pera:
 • Account sa bangko at mga numero ng routing
 • Prepaid na account ng debit card at mga numero ng routing, o
 • Address para sa koreo upang matanggap ang tsekeng papel (Tandaan: Maaaring kailanganin mong maghintay ng hanggang limang buwan para sa isang tsekeng papel)
 • Opsyonal: Maaaring hilingin sa iyo na kumpirmahin mo ang mga halaga ng mga nakaraang utang upang maberipika ang iyong pagkakakilanlan.
Illustration of a family holding hands

Para sa bawat dependienteng bata na sinusuportahan mo na wala pang edad na 17:

 • Pangalan
 • Numero ng Social Security o Numero ng Pagkakilanlan ng Adopsyon na
 • Nagbabayad ng Buwis Kaugnayan sa iyo o sa iyong asawa

Mayo 2020

*Ang ilang mga tao lamang ang may mga IP PIN.

Scroll to Top