Kailangan Ang Unang Stimulus Check Mo?

Karamihan sa mga taga-Illinois ay kwalipikado para sa mga stimulus check sa ilalim ng CARES Act na ipinasa noong Tagsibol 2020. Gayunpaman, yung mga hindi kinakailangang maghain ng mga buwis ay maaaring may kailangang gawin para matanggap ang kanilang mga tseke. Kung napalampas mo ang mga deadline para sa unang ikot ng mga stimulus check maaari mo pa ring makuha ang iyong tseke. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga stimulus check ay nasa ibaba.

Noong Disyembre 27, 2020, inaprubahan ng pamahalaan ang pangalawang yugto ng mga stimulus check na may halagang hanggang $600 para sa mga kwalipikadong indibidwal at $600 para sa mga kwalipikadong dependent na wala pang edad na 17. Hindi pa naisasapinal ang mga detalye at sinusubaybayan namin ang sitwasyon.

Natanggap mo ba ang unang stimulus check? Awtomatiko mo dapat matanggap ang pangalawang stimulus check. 

Kung hindi mo natanggap ang iyong unang stimulus check, maghain ng ulat sa buwis (tax return) para sa 2020 para matanggap ang iyong stimulus check. Makukuha mo ang Recovery Rebate Credit sa iyong ulat sa buwis para sa 2020.

Para sa mga pamilya kung saan ang isa sa mag-asawa ay walang Social Security Number, kwalipikado na ngayon para sa stimulus check ang asawa na may SSN.

Pumunta sa aming page na Tulong sa Buwis para sa higit pang mapagkukunan tungkol sa pag-file ng mga buwis.

Narito ang kailangan mong gawin:

Stacked dollar bills icon

Kung naihain mo na ang iyong mga buwis at gumamit ka na direktang pagdeposito para sa iyong tax return, tapos ka na!

Dapat ay natanggap mo na ang iyong bayad sa iyong account sa bangko. Kung natapos mo na ang iyong mga buwis ngunit naglagay ng impormasyon ng bangko, dapat kang makatanggap ng isang tsekeng papel o prepaid na kard sa pamamagitan ng koreo. Maaari mong subaybayan ang iyong bayad sa IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Hihilingin sa iyo ng site na i-click mo ang "okay" upang makumpirmang isa kang awtorisadong gumagamit.

Checklist icon with red dollar sign

Kung hindi ka pa nakapaghain ng mga buwis, kahit na wala kang kita, huwag mong palampasin. If you need to file taxes because of how much money you made or para sa iba pang mga kadahilananihain mo ang iyong mga buwis para malaman ng IRS kung kwalipikado ka para sa stimulus check. Suriin ang aming page sa Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Hindi sigurado kung kailangan mong maghain? Bisitahin ang page na Tulong sa Buwis .

Kung wala kang kita o napakababa ang kita at hindi mo isinumite ang iyong impormasyon sa pagbabayad ng stimulus sa IRS gamit ang IRS non-filers tool bago ang Nobyembre 21, 2020, maaari mo pa ring matanggap ang iyong stimulus check sa pamamagitan ng paghain ng tax return sa 2020 at pagkuha sa Recovery Rebate Credit. Kung napakababa ang iyong kita, alalahanin na maaari kang kwalipikado para sa Credit sa Buwis sa Nakamit na Kita. Suriin ang aming page sa Tulong sa Buwis para sa higit pang impormasyon tungkol sa Credit sa Buwis sa Nakamit na Kita.

Ang pagkuha ng isang bank account bago ka maghain ng mga buwis ay maaaring makatulong na mapabilis ang iyong pagbabayad. Bisitahin ang aming Tulong sa pagbabangko para matuto nang higit pa tungkol sa ligtas, mga online na pagpipilian ng Bank On.

Banking Institution icon with dollar sign

Kung wala kang bank account, ang paghihintay ng tseke sa pamamagitan ng koreo ay maaaring tumagal ng maraming linggo.

Nag-aalok ang mga lokal na bangko ng mas mura, ligtas na mga account para sa mga taong nangangailangan ng bank account sa pamamagitan ng Bank On. Maaari kang mag-apply online. Alamin kung paano kumuha ng Bank On account o kung ano ang gagawin kung hindi ka makakakuha ng account dito.

Blue house icon with map marker

Kung lumipat ka mula noong huling beses na naghain ka ng buwis noong 2018 o 2019 at wala kang account sa bangko na naka-file sa IRS, i-update ang iyong address sa US Postal Service. Pumunta sa post office upang punan ang isang form ng pagbabago ng address. Ang form ay nasa online din sa USA.gov/post-office.

Blue helping hand icon

Kung nakakatanggap ka ng Social Security, mga benepisyo ng mga beterano, Karagdagang Kitang Pangseguridad o mga benepisyo sa Railroad Retirement, pero hindi mo pa natatanggap ang iyong stimulus check at/o ang stimulus check na $500 para sa mga umaasa sa iyo na wala pang edad 17, maghain ng tax return sa 2020 para makuha ang Recovery Rebate Credit.

Alamin ang higit Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Checklist icon with red dollar sign

Kailangan mo ng tulong sa pagsumite ng iyong mga buwis?

Kung kumikita ka ng mas mababa sa $72,000 sa isang taon, karapat-dapat kang gumamit ng online na software upang ihain ang iyong mga buwis nang libre sa pamamagitan ng IRS Free File program: IRS.gov/freefile.

Maaari kang makakuha pabalik ng pera, kahit na hindi mo kailangang maghain ng tax return. Ang ilang mga tao na hindi kinakailangang maghain ng return ay maaaring maghain upang makakuha ng karagdagang pera sa pamamagitan ng Kredito sa Buwis ng Pinagtrabahuang Kita o iba pang mga kredito. Alamin ang higit Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Banking Institution icon with dollar sign

Kunin nang mas mabilis ang iyong bayad sa pamamagitan ng account sa bangko.

Ang account sa bangko o account sa credit union ay magpapahintulot sa iyo na makatanggap ng mga bayad tulad ng mga bayad ng benepisyo, iba pang mahahalagang pondo tulad ng mga tsekeng pampasigla o kahit ang iyong suweldo nang mas ligtas at mabilis sa ginhawa ng iyong sariling tahanan.

Maaari kang makakuha ng isang ligtas, abot-kayang account sa bangko sa pamamagitan ng Bank On Chicago, bahagi ng isang pambansang inisyatibo. Ang Bank On account ay maaaring buksan nang personal sa mga lokasyon ng Bank of America, Chase, CIBC, Citi, Great Lakes, Province, Self-Help Federal Credit Union, U.S. Bank, o Wells Fargo.

Kailangan mong dalhin:

 • Ang isang ID na ibinigay ng estado o lisensya sa pagmamaneho (o Matricula Card para sa ilang mga account)
 • Ang iyong Numero sa Social Security (o ITIN para sa ilang mga account)
 • Sa ilang mga lokasyon: isang prepaid na debit card o credit card upang makagawa o makatanggap ng mga bayad.
  Ang ilang mga bangko ay naghahanap ng prepaid na debit card o credit card upang gawin ang unang pagdeposito. Pinapayagan ng ibang mga bangko ang account na magsimula na tanging ang pampasigla bayad ang laman.

Kung wala kang ID na bigay ng estado, pasaporte, o Matricula card, mangyaring makipag-ugnayan sa Ladder Up sa debitcard@goladderup.org o tumawag sa 888.553.9777 upang talakayin ang iba pang mga pagpipilian.

Learn more at our Tulong sa pagbabangko .

Computer illustration with red warning icon

Mag-ingat sa coronavirus at mga scam sa buwis.

Ang IRS, Administrasyon ng Panlipunang Serbisyo, o US Treasury ay hindi tatawag o mag-aalok sa email ng mga gawad o mga Bayad para sa Pang-ekonomiyang Epekto bilang kapalit ng personal na impormasyon, isang paunang bayad, o mga gift card. Ang IRS ay hindi kailanman magbabanta na magpatupad ng batas nang walang apela. Huwag buksan ang mga sorpresang email na nangangako ng espesyal na impormasyon tungkol sa tsekeng pampasigla o mga Bayad sa Pang-ekonomiyang Epekto. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa mga karaniwang scam sa IRS.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

Kung inaasahan mong dumating ang iyong stimulus check sa koreo at hindi sa iyong bank account, magkaroon ng kamalayan na maaaring dumating ang tseke bilang debit card sa koreo. Ang debit card, na tinatawag na Kard para sa Epekto ng Ekonomiya, ay ipapadalang nasa puting sobre na malinaw na nagpapakita sa selyo ng Departamento ng Pananalapi ng US. Taglay nito ang pangalan ng Visa sa harap ng Kard at ang nagbigay na bangko, MetaBank®, N.A., sa likod ng kard.

May mga katanungan tungkol sa iyong tsekeng pampasigla?
Narito kami upang tumulong.
Tawagan kami sa 888.553.9777 (available sa Ingles at Espanyol) o mag-email help@getmypaymentil.org.

Mga Madalas Itanong

Sino ang karapat-dapat na makatanggap ng Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya?

Mga mamamayan ng U.S. o mga dayuhan na residente na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May naiangkop na gross na kita sa ilalim ng:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain ng mga buwis bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na nagsusumite ng mga joint tax return.

Makakatanggap ang mga nagbabayad ng buwis ng isang pinababang bayad kung ang kanilang naiangkop na gross na kita ay nasa pagitan ng:

 • $75,000 at $99,000 kung ang kanilang katayuan sa paghahain ay solo o mag-asawa na naghahain nang hiwalay
 • $112,500 at $136,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang pinuno ng sambahayan
 • $150,000 at $198,000 para sa mga mag-asawang naghahain nang magkasama

Ang halaga ng nabawasang bayad ay batay sa partikular na naiangkop na kita ng nagbabayad ng buwis.

Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

Para sa mga kasal na mag-asawa na kung saan ay walang balidong Numero sa Social Security ang isang asawa, kwalipikado ang asawa na may balidong Numero ng Social Security para sa stimulus check batay sa panukalang batas na nalagdaang maging batas noong Disyembre 27, 2020. Pagbabago ito mula sa orihinal na wika ng panukalang batas na ipinasa noong tagsibol ng 2020. Magagawang kunin ng kwalipikadong asawa ang unang stimulus check sa kanilang mga buwis sa 2020.

Kung mayroon kang umaasa anak na wala pang 17 taong gulang na walang balidong Numero ng Social Security, hindi kwalipikado kung ganun ang batang iyon para sa $500 na bayad sa umaasa.

Ano ang naiangkop na gross na kita?

Ang naiangkop na gross na kita ay isang numero na makikita sa iyong tax return (Linya 8b ng 1040 form ng buwis para sa 2019). Ito ang pera na natanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na kakaltasan ng ilang mga partikular na halaga, tulad ng interes sa pautang ng mag-aaral o alimony.

Mayroong walang numero ng Social Security sa aking tax return.

Para sa mga kasal na mag-asawa na kung saan ay walang balidong Numero sa Social Security ang isang asawa, kwalipikado ang asawa na may balidong Numero ng Social Security para sa stimulus check batay sa panukalang batas na nalagdaang maging batas noong Disyembre 27, 2020. Pagbabago ito mula sa orihinal na wika ng panukalang batas na ipinasa noong tagsibol ng 2020. Magagawang kunin ng kwalipikadong asawa ang unang stimulus check sa kanilang mga buwis sa 2020.

Kung mayroon kang umaasa anak na wala pang 17 taong gulang na walang balidong Numero ng Social Security, hindi kwalipikado kung ganun ang batang iyon para sa $500 na bayad sa umaasa.

Para sa higit pang mga sanggunian, tingnan ang Koalisyon ng Illinois para sa mga Karapatan ng Migrante at Refugee pahina ng mga sanggunian para sa COVID-19.

Magkano ang perang makukuha ko?

Kung kwalipikado ka para sa pampasiglang bayad, makakakuha ka ng hanggang $1,200 para sa iyong sarili ($2,400 para sa mag-asawa). Makakakuha ka ng karagdagang $500 para sa bawat karapat-dapat na dependiente na mas bata sa edad na 17.

Kailan ko makukuha ang bayad?

Inilalabas ng gobyerno ang bayad nang mabilis hangga't maaari.

Ang mga taong mayroon nang naihain sa file ng IRS na impormasyon ng account sa bangko ang pinakamabilis na makakatanggap ng bayad. Ang mga naipadala sa koreo na mga tsekeng papel ay maaaring tumagal ng hanggang limang buwan bago makarating.

Ang ilang mga tao ay makakatanggap ng isang prepaid na debit card mula sa gobyerno. Huwag itong itapon! Dagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano ito i-activate sa consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card.

Maaari mo ring subaybayan ang katayuan ng iyong bayad sa IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Hihilingin sa iyo ng site na i-click mo ang "okay" upang makumpirmang isa kang awtorisadong gumagamit. Maaaring kailanganin mo itong suriin bawat 24 na oras.

Paano ko makukuha ang aking bayad?

Gagamit ang IRS ng impormasyon mula sa iyong 2019 o 2018 na tax return upang makalkula ang halaga ng iyong bayad. Ang mga bayad ay idedeposito nang direkta sa parehong account ng bangko na ginamit para sa iyong tax return. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel o prepaid na debit card sa mga naghahain ng buwis na hindi nagbigay ng numero ng account ng bangko nang naghain sila ng mga buwis.

Paano kung naipadala ang aking bayad sa maling account ng bangko?

Kung sarado ang account, tatanggihan ng bangko ang bayad. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel sa pinakahuling address na mayroon sila sa file.

Paano kung wala akong kita?

Yung walang anumang kita ay mayroong hanggang Nobyembre 21, 2020, para isumite ang kanilang impormasyon sa IRS gamit ang tool na non-filer para makuha ang kanilang mga stimulus na bayad sa pagtatapos ng 2020.

Kung hindi mo naisumite ang iyong impormasyon sa pagbabayad sa IRS bago ang Nobyembre 21, 2020, ihain ang iyong tax return sa 2020 para matanggap mo ang iyong stimulus check sa pamamagitan ng pagkuha sa Recovery Rebate Credit.

Paano kung nagbabayad ako ng suporta sa bata? Makakatanggap ba ako ng bayad?

Maaari ka pa ring makatanggap ng bayad, gayunpaman, ang utang na suporta sa bata ay kukunin mula sa iyong bayad.

Makakaapekto ba ito sa aking mga pampublikong benepisyo, tulad ng mga stamp ng pagkain o TANF?

Hindi. Tulad ng anumang tax refund, hindi ibibilang ang mga bayad na ito sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo. Hindi rin makakaapekto ang bayad sa mga halaga ng iyong benepisyo.

Paano kung ako ay nabilanggo o nakakulong ako ngayon?

Ang kasalukuyan o nakaraang pagkakulong ay hindi nakakaapekto sa iyong kwalipikasyon.

Nararapat ba ang mga mag-aaral sa kolehiyo?

Kung dumadalo ka nang full-time sa kolehiyo, wala pang 24, at nakakatanggap ng malaking suporta mula sa iyong mga magulang, malamang na ituturing kang dependiente. Ang mga mag-aaral na iyon ay hindi makakatanggap ng tseke Ang mga full-time na mag-aaral na sumasagot sa higit sa kalahati ng kanilang sariling pinansyal na suporta ay karapat-dapat. Kung naging independiente ka noong 2020, maaari mong i-claim ang iyong bayad kapag naghain ka ng iyong 2020 tax return: Recovery Rebate Credit.

Paano kung napakababa ang aking pampasiglang bayad?

Ang iyong bayad ay maaaring maging masyadong mababa kung hindi sinasalamin ng iyong pinakahuling tax return ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Gayundin, ang mga dependiente ay dapat na wala pang 17 at nakakatugon sa iba pang mga kwalipikasyon upang maging karapat-dapat para sa bayad na $500. Kung sa palagay mo ay masyadong mababa ang iyong bayad, maaari mong i-claim ang natitira sa iyong 2020 na mga buwis sa pagkuha ng Recovery Rebate Credit. Ang karagdagang impormasyon ay makikita sa IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact-payment-amount-could-be-different-than-anticipated.

Alamin kung kwalipikado ka para sa pampasiglang bayad.

Sagutan ang ilang tanong sa baba upang malaman ang susunod na gagawin. Hindi mo kailangang magbahagi ng anumang sensitibo, personal na impormasyon. Hindi namin itatala ang iyong mga sagot.

Scroll to Top