Kunin ang Iyong Pampasiglang Tseke

Karamihan sa mga taga Illinois ay karapat-dapat sa Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya mula sa pederal na pamahalaan. Ang fact sheet na ito ay nagbibigay sa iyo ng impormasyong kailangan mo upang malaman kung paano makuha ang iyong pampasiglang bayad sa lalong madaling panahon.

Noong Disyembre 27, 2020, inaprubahan ng pamahalaan ang pangalawang yugto ng mga stimulus check na may halagang hanggang $600 para sa mga kwalipikadong indibidwal at $600 para sa mga kwalipikadong dependent na wala pang edad na 17. Hindi pa naisasapinal ang mga detalye at sinusubaybayan namin ang sitwasyon.

Natanggap mo ba ang unang stimulus check? Awtomatiko mo dapat matanggap ang pangalawang stimulus check. 

Kung hindi mo natanggap ang iyong unang stimulus check, maghain ng ulat sa buwis (tax return) para sa 2020 para matanggap ang iyong stimulus check. Makukuha mo ang Recovery Rebate Credit sa iyong ulat sa buwis para sa 2020.

Para sa mga pamilya kung saan ang isa sa mag-asawa ay walang Social Security Number, kwalipikado na ngayon para sa stimulus check ang asawa na may SSN.

Pumunta sa aming page na Tulong sa Buwis para sa higit pang mapagkukunan tungkol sa pag-file ng mga buwis.

Narito ang kailangan mong gawin:

Stacked dollar bills icon

Kung naihain mo na ang iyong mga buwis at gumamit ka na direktang pagdeposito para sa iyong tax return, tapos ka na!

Dapat ay natanggap mo na ang iyong bayad sa iyong account sa bangko. Kung natapos mo na ang iyong mga buwis ngunit naglagay ng impormasyon ng bangko, dapat kang makatanggap ng isang tsekeng papel o prepaid na kard sa pamamagitan ng koreo. Maaari mong subaybayan ang iyong bayad sa IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Hihilingin sa iyo ng site na i-click mo ang "okay" upang makumpirmang isa kang awtorisadong gumagamit.

Checklist icon with red dollar sign

Kung hindi ka pa nagsumite ng mga buwis, huwag kaligtaan. Ang paghain ng iyong mga buwis online para sa 2018 o 2019 ay maglalagay sa linya para makuha nang mas mabilis ang iyong tseke. Mabagal na pinoproseso ang mga papel na tax return, kaya pinakamainam na opsiyon ang pag-file online.

Kung nagtrabaho ka ngunit napaka-kaunti ng iyong kinita upang maghain ng mga buwis, maaari ka pa ring maging karapat-dapat para sa mas maraming pera sa pamamagitan ng paghain ng iyong mga buwis. Maraming tao ang karapat-dapat para sa Kredito sa Buwis sa Pinagtrabahuang Kita (Earned Income Tax Credit, EITC) o iba pang mga kredito. Suriin online upang makita kung maaari kang tumanggap ng EITC sa eitcoutreach.org/tax-credits/earned-income-tax-credit/eligibility/.

Kahit na wala kang kita, karapat-dapat ka pa ring tumanggap ng pampasiglang tseke. Maaari mong ilagay ang iyong impormasyon sa pagbabayad sa site ng IRS para sa hindi naghahain sa irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.

Banking Institution icon with dollar sign

Kung wala kang account sa bangko, ang paghihintay ng tseke sa pamamagitan ng koreo ay maaaring tumagal ng hanggang limang buwan. Ang paglagay ng numero ng account sa bangko para sa direktang pagdeposito ay makakatulong na mapabilis ang proseso kapag naghain ka ng mga buwis o ginamit ang site ng IRS para sa hindi naghahain. Tingnan ang susunod na pahina para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makakuha ng isang ligtas, abot-kaya na Bank On account.

Blue house icon with map marker

Kung lumipat ka mula noong huling beses na naghain ka ng buwis noong 2018 o 2019 at wala kang account sa bangko na naka-file sa IRS, i-update ang iyong address sa US Postal Service. Pumunta sa post office upang punan ang isang form ng pagbabago ng address. Ang form ay nasa online din sa USA.gov/post-office.

Blue helping hand icon

Kung nakatanggap ka ng Social Security, mga benepisyo ng mga beterano, mga Suplementong Seguridad ng Kita o mga benepisyo sa Railroad Retirement, hindi ka na kinakailangang maghain ng tax return upang makatanggap ng iyong bayad. Dapat mong matanggap ang iyong bayad sa paraang karaniwang tinatanggap mo ang iyong mga benepisyo. Kung mayroon kang mga anak na mas bata sa 17 at hindi mo sila inilagay sa site ng IRS para sa hindi naghahain noong Mayo 5, kailangan mong i-claim ang iyong $500 na bayad na dependiente kapag naghain ka ng iyong 2020 tax return.

Checklist icon with red dollar sign

Kailangan mo ng tulong sa pagsumite ng iyong mga buwis?

Kung kumikita ka ng mas mababa sa $72,000 sa isang taon, karapat-dapat kang gumamit ng online na software upang ihain ang iyong mga buwis nang libre sa pamamagitan ng IRS Free File program: IRS.gov/freefile.

Maaari kang makakuha pabalik ng pera, kahit na hindi mo kailangang maghain ng tax return. Ang ilang mga tao na hindi kinakailangang maghain ng return ay maaaring maghain upang makakuha ng karagdagang pera sa pamamagitan ng Kredito sa Buwis ng Pinagtrabahuang Kita o iba pang mga kredito. Maaari kang makahiling ng tulong sa paghahain ng buwis sa pamamagitan ng Ladder Up. Bisitahin ang GetMyPaymentIL.org/Tax-Help o tumawag sa Ladder Up sa 312.409.1555 para sa karagdagang impormasyon.

Banking Institution icon with dollar sign

Kunin nang mas mabilis ang iyong bayad sa pamamagitan ng account sa bangko.

Ang account sa bangko o account sa credit union ay magpapahintulot sa iyo na makatanggap ng mga bayad tulad ng mga bayad ng benepisyo, iba pang mahahalagang pondo tulad ng mga tsekeng pampasigla o kahit ang iyong suweldo nang mas ligtas at mabilis sa ginhawa ng iyong sariling tahanan.

Maaari kang makakuha ng isang ligtas, abot-kayang account sa bangko sa pamamagitan ng Bank On Chicago, bahagi ng isang pambansang inisyatibo. Ang Bank On account ay maaaring buksan nang personal sa mga lokasyon ng Bank of America, Chase, Citi, U.S. Bank, o Wells Fargo.

Kailangan mong dalhin:

 • Ang isang ID na ibinigay ng estado o lisensya sa pagmamaneho (o Matricula Card para sa ilang mga account)
 • Ang iyong Numero sa Social Security (o ITIN para sa ilang mga account)
 • Sa ilang mga lokasyon: isang prepaid na debit card o credit card upang makagawa o makatanggap ng mga bayad.
  Ang ilang mga bangko ay naghahanap ng prepaid na debit card o credit card upang gawin ang unang pagdeposito. Pinapayagan ng ibang mga bangko ang account na magsimula na tanging ang pampasigla bayad ang laman.

Kung wala kang ID na bigay ng estado, pasaporte, o Matricula card, mangyaring makipag-ugnayan sa Ladder Up sa debitcard@goladderup.org o tumawag sa 888.553.9777 upang talakayin ang iba pang mga pagpipilian.

Alamin ang iba pa sa GetMyPaymentIL.org/Banking-Help.

Computer illustration with red warning icon

Mag-ingat sa coronavirus at mga scam sa buwis.

Ang IRS, Administrasyon ng Panlipunang Serbisyo, o US Treasury ay hindi tatawag o mag-aalok sa email ng mga gawad o mga Bayad para sa Pang-ekonomiyang Epekto bilang kapalit ng personal na impormasyon, isang paunang bayad, o mga gift card. Ang IRS ay hindi kailanman magbabanta na magpatupad ng batas nang walang apela. Huwag buksan ang mga sorpresang email na nangangako ng espesyal na impormasyon tungkol sa tsekeng pampasigla o mga Bayad sa Pang-ekonomiyang Epekto. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa mga karaniwang scam sa IRS.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

May mga katanungan tungkol sa iyong tsekeng pampasigla?
Narito kami upang tumulong.
Tawagan kami sa 888.553.9777 (available sa Ingles at Espanyol) o mag-email help@getmypaymentil.org.

Mga Madalas Itanong

Sino ang karapat-dapat na makatanggap ng Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya?

Mga mamamayan ng U.S. o mga dayuhan na residente na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May naiangkop na gross na kita sa ilalim ng:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain ng mga buwis bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na nagsusumite ng mga joint tax return.

Makakatanggap ang mga nagbabayad ng buwis ng isang pinababang bayad kung ang kanilang naiangkop na gross na kita ay nasa pagitan ng:

 • $75,000 at $99,000 kung ang kanilang katayuan sa paghahain ay solo o mag-asawa na naghahain nang hiwalay
 • $112,500 at $136,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang pinuno ng sambahayan
 • $150,000 at $198,000 para sa mga mag-asawang naghahain nang magkasama

Ang halaga ng nabawasang bayad ay batay sa partikular na naiangkop na kita ng nagbabayad ng buwis.

Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

Sa kasamaang-palad, kung walang Social Security Number ang isa sa mag-asawa, ang kaniyang asawa ay hindi kwalipikado para sa tsekeng pampasigla, maliban kung ang isa sa inyo ay nasa US Armed Forces.

Ano ang naiangkop na gross na kita?

Ang naiangkop na gross na kita ay isang numero na makikita sa iyong tax return (Linya 8b ng 1040 form ng buwis). Ito ang pera na natanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na kakaltasan ng ilang mga partikular na halaga, tulad ng interes sa pautang ng mag-aaral o alimony.

Mayroong walang numero ng Social Security sa aking tax return.

Sa kasamaang palad, ang mga indibidwal na walang dokumento o walang Numero sa Social Security ay hindi karapat-dapat. Kung may sinuman sa iyong tax return ang walang numero sa Social Security o mayroong Indibidwal na Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis (ITIN), hindi ka karapat-dapat kung gayon para sa isang Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya kahit na ikaw, ang iyong asawa, o sino pa man sa pagbabalik ay may balidong mga Numero sa Social Security.

Para sa higit pang mga sanggunian, tingnan ang Koalisyon ng Illinois para sa mga Karapatan ng Migrante at Refugee pahina ng mga sanggunian para sa COVID-19.

Ginagamit ko ang app na Get My Payment, ngunit nakakakuha ako ng mensahe na "Hindi Available ang Katayuan ng Pagbabayad". Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon?

Ayon IRS, may ilang mga kadahilanan kung bakit mo nakikita ang mensaheng ito:

Kinakailangang maghain ka ng tax return, ngunit:

  • Hindi pa nakumpleto ng IRS ang pagproseso sa iyong 2019 return
  • Wala pa sa aplikasyon ang iyong datos; nagtatrabaho ang IRS sa pagdaragdag ng higit pang datos upang mapayagan ang higit pang mga tao na gamitin ito
 • Hindi ka karaniwang naghahain ng return, at ginamit mo ang IRS non-filer site ngunit hindi pa naproseso ng IRS ang iyong entry
 • Hindi ka karapat-dapat para sa isang bayad

Tandaan, ang IRS ay hindi nagpoproseso ng papel na tax return ngayon. Kaya, kung inihain mo ang iyong tax return kamakailan sa pamamagitan ng koreo, mas matatagalan ang IRS kaysa sa karaniwan sa pagproseso ng return.

Ginagamit ko ang Get My Payment app, ngunit nakakakuha ako ng mensaheng "Mangyaring Subukan Muli Mamaya". Ano ang magagawa ko?

Ayon sa IRS, ang dahilan kung bakit ka nai-lock sa loob ng 24 na oras ay maaaring:

 • Ang impormasyong naipasok mo ay hindi tumutugma sa mga talaan ng IRS. Para sa mga kadahilanang pangseguridad, nililimitahan ng IRS ang bawat gumagamit sa tatlong nabigong mga pagtatangka sa 24-oras na panahon.
 • You have already accessed the system five times within 24 hours. The IRS allows each user 5 logins per day to make sure their system is not overwhelmed with too many requests.

Magagawa mong ma-access ang application pagkatapos ng 24 na oras. Huwag makipag-ugnayan sa IRS para sa tulong sa isang pagka-lockout. Matatanggal lamang ang pagka-lockout pagkatapos ng 24 na oras.

Ginagamit ko ang site ng IRS non-filer ngunit nakakakuha ako ng isang mensaheng error tungkol sa isang nawawalang IP PIN. Ano ang gagawin ko?

Kung nakatanggap ka ng isang IP PIN, kailangan mong ipasok ito upang maisumite ang iyong impormasyon sa site ng IRS non-filer. Subukang hanapin ang liham na ipinadala sa iyo ng IRS na naglalaman ng iyong 6-na-digit na Identity Protection PIN (IP PIN). Kung hindi mo mahanap ang liham na iyon, subukang i-retrieve ang iyong IP PIN online sa website ng IRSK. Sa kasamaang palad, ang IRS ay hindi tumatanggap ng tawag kaugnay dito sa oras na ito.

Karapat-dapat ba akong makatanggap ng tsekeng pampasigla?

Ang karamihan sa mga Illinoisan ay karapat-dapat na makatanggap ng tsekeng pampasigla. Para matanggap ang buong bayad, dapat kang kumita ng mas mababa sa $75,000 para sa mga solong naghahain ng buwis, $112,500 para sa mga pinuno ng sambahayan na naghahain, at $150,000 para sa mga may-asawang naghahain nang magkasama. Kung ikaw ang dependiente sa ibang tao, hindi ka karapat-dapat.

Sa kasamaang palad, kung ang sinumang nasa tax return ay walang balidong Numero ng Social Security, walang sinuman sa pamilya ang kwalipikado. Bisitahin ang pahina ng sanggunian para sa COVID ng ICIRR para sa karagdagang tulong: ICIRR.org/immigrant-community-resources.

Magkano ang perang makukuha ko?

Kung kwalipikado ka para sa pampasiglang bayad, makakakuha ka ng hanggang $1,200 para sa iyong sarili ($2,400 para sa mag-asawa). Makakakuha ka ng karagdagang $500 para sa bawat karapat-dapat na dependiente na mas bata sa edad na 17.

Kailan ko makukuha ang bayad?

Inilalabas ng gobyerno ang bayad nang mabilis hangga't maaari.

Ang mga taong mayroon nang naihain sa file ng IRS na impormasyon ng account sa bangko ang pinakamabilis na makakatanggap ng bayad. Ang mga naipadala sa koreo na mga tsekeng papel ay maaaring tumagal ng hanggang limang buwan bago makarating.

Ang ilang mga tao ay makakatanggap ng isang prepaid na debit card mula sa gobyerno. Huwag itong itapon! Dagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano ito i-activate sa consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card.

Maaari mo ring subaybayan ang katayuan ng iyong bayad sa IRS.gov/coronavirus/get-my-paymentHihilingin sa iyo ng site na i-click mo ang "okay" upang makumpirmang isa kang awtorisadong gumagamit. Maaaring kailanganin mo itong suriin bawat 24 na oras.

Paano ko makukuha ang aking bayad?

Gagamit ang IRS ng impormasyon mula sa iyong 2019 o 2018 na tax return upang makalkula ang halaga ng iyong bayad. Ang mga bayad ay idedeposito nang direkta sa parehong account ng bangko na ginamit para sa iyong tax return. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel o prepaid na debit card sa mga naghahain ng buwis na hindi nagbigay ng numero ng account ng bangko nang naghain sila ng mga buwis.

Paano kung naipadala ang aking bayad sa maling account ng bangko?

Kung sarado ang account, tatanggihan ng bangko ang bayad. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel sa pinakahuling address na mayroon sila sa file.

Paano kung wala akong kita?

Kwalipikado ka pa rin para sa bayad. Ngunit kung hindi ka naghain ng mga buwis sa nakaraang dalawang taon, kailangan mong magparehistro sa site ng IRS para sa hindi naghain sa IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.

Paano kung nagbabayad ako ng suporta sa bata? Makakatanggap ba ako ng bayad?

Maaari ka pa ring makatanggap ng bayad, gayunpaman, ang utang na suporta sa bata ay kukunin mula sa iyong bayad.

Makakaapekto ba ito sa aking mga pampublikong benepisyo, tulad ng mga stamp ng pagkain o TANF?

Hindi. Tulad ng anumang tax refund, hindi ibibilang ang mga bayad na ito sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo. Hindi rin makakaapekto ang bayad sa mga halaga ng iyong benepisyo.

Paano kung ako ay nabilanggo o nakakulong ako ngayon?

Ang mga indibidwal na kasalukuyang nakakulong ay hindi karapat-dapat para sa mga tsekeng pampasigla. Ngunit, maaari ka pa ring makatanggap ng bayad kung dati kang nakakulong. Kung naghain ka ng buwis noong 2018 o 2019, mayroon kang Numero ng Social Security, at ang iyong kita ay nasa ibaba ng mga alituntunin, makakatanggap ka ng bayad.

Nararapat ba ang mga mag-aaral sa kolehiyo?

Kung dumadalo ka nang full-time sa kolehiyo, wala pang 24, at nakakatanggap ng malaking suporta mula sa iyong mga magulang, malamang na ituturing kang dependiente. Ang mga mag-aaral na iyon ay hindi makakatanggap ng tseke Ang mga full-time na mag-aaral na sumasagot sa higit sa kalahati ng kanilang sariling pinansyal na suporta ay karapat-dapat. Kung naging independiente ka noong 2020, maaari mong i-claim ang iyong bayad kapag naghain ka ng iyong 2020 tax return.

Paano kung napakababa ang aking pampasiglang bayad?

Ang iyong bayad ay maaaring maging masyadong mababa kung hindi sinasalamin ng iyong pinakahuling tax return ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Gayundin, ang mga dependiente ay dapat na wala pang 17 at nakakatugon sa iba pang mga kwalipikasyon upang maging karapat-dapat para sa bayad na $500. Kung sa palagay mo ay masyadong mababa ang iyong bayad, maaari mong i-claim ang natitira sa iyong 2020 na mga buwis. Ang karagdagang impormasyon ay makikita sa IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact-payment-amount-could-be-different-than-anticipated.

Site ng IRS para sa Hindi Naghain

Ang Kailangan Mong Ihanda

Maaaring gamitin ng ilang mga tao ang site ng IRS para sa hindi naghain upang mag-sign up para sa kanilang tsekeng pampasigla.

Halimbawa, kung wala kang kita at hindi tumatanggap ng mga benepisyo ng Social Security, SSI, Railroad Retirement, o mga benepisyo ng mga beterano, ang site ng hindi naghain ay isang mahusay na pagpipilian para sa iyo. Kung ikaw ay may napakababang kita, hindi kailangang maghain ng mga buwis, at hindi karapat-dapat para sa anumang mga kredito sa buwis, maaari mo ring gamitin ang site ng IRS para sa hindi naghain. Upang malaman ang higit pa tungkol sa kung dapat ka bang maghain ng mga buwis upang makakuha ng karagdagang pera o kung dapat mong gamitin website para sa hindi naghain, bisitahin ang GetMyPaymentIL.org/Tax-Help.

Ang mga hindi naghain ng buwis ay maaaring mag-sign up para sa mga tsekeng pampasigla sa IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here. Bago ka pumunta sa website, ihanda ang mga sumusunod na item.

Illustration of a person with information next to them
 • Buong pangalan
 • Petsa ng kapanganaka
 • Balidong Numero ng Social Security
 • Kasalukuyang address para sa koreo
 • Email address o isang cell phone kung saan ay maaari kang
 • Makatanggap ng mga text Kung may taong maaaring magsabi na ikaw ay isang dependiente (oo o hindi)
 • Kung mayroon, lisensya sa pagmamaneho o numero ng ID ng Estado, petsa ng pagbibigay at petsa ng pagpagpaso
 • Numero ng Personal na Pagkakakilanlan para sa Proteksyon ng Pagkakakilanlan (IP PIN) na natanggap mo mula sa IRS sa maagang bahagi ng taong ito, kung mayroon ka. Ang IP PIN na ito ay dapat naipadala sa isang liham mula sa IRS.*
 • Kung mayroon, Iniangkop na Gross na Kita mula sa 2018 ($0 kung hindi ka naghain ng 2018 na return) o 5-digit na Signature na numero ng PIN mula sa iyong 2018 tax return.
Banking Institution icon with dollar sign
 • Paraan upang matanggap ang iyong pera:
 • Account sa bangko at mga numero ng routing
 • Prepaid na account ng debit card at mga numero ng routing, o
 • Address para sa koreo upang matanggap ang tsekeng papel (Tandaan: Maaaring kailanganin mong maghintay ng hanggang limang buwan para sa isang tsekeng papel)
 • Opsyonal: Maaaring hilingin sa iyo na kumpirmahin mo ang mga halaga ng mga nakaraang utang upang maberipika ang iyong pagkakakilanlan.
Illustration of a family holding hands

Para sa bawat dependienteng bata na sinusuportahan mo na wala pang edad na 17:

 • Pangalan
 • Numero ng Social Security o Numero ng Pagkakilanlan ng Adopsyon na
 • Nagbabayad ng Buwis Kaugnayan sa iyo o sa iyong asawa

Mayo 2020

*Ang ilang mga tao lamang ang may mga IP PIN.

Alamin kung kwalipikado ka para sa pampasiglang bayad.

Sagutan ang ilang tanong sa baba upang malaman ang susunod na gagawin. Hindi mo kailangang magbahagi ng anumang sensitibo, personal na impormasyon. Hindi namin itatala ang iyong mga sagot.

Scroll to Top