Kailangan Ang Unang Stimulus Check Mo?

Karamihan sa mga taga-Illinois ay kwalipikado para sa mga stimulus check sa ilalim ng CARES Act na ipinasa noong Tagsibol 2020. Gayunpaman, yung mga hindi kinakailangang maghain ng mga buwis ay maaaring may kailangang gawin para matanggap ang kanilang mga tseke. Kung napalampas mo ang mga deadline para sa unang ikot ng mga stimulus check maaari mo pa ring makuha ang iyong tseke. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga stimulus check ay nasa ibaba.

Noong Disyembre 27, 2020, inaprubahan ng pamahalaan ang pangalawang yugto ng mga stimulus check na may halagang hanggang $600 para sa mga kwalipikadong indibidwal at $600 para sa mga kwalipikadong dependent na wala pang edad na 17. Hindi pa naisasapinal ang mga detalye at sinusubaybayan namin ang sitwasyon.

Natanggap mo ba ang unang stimulus check? Awtomatiko mo dapat matanggap ang pangalawang stimulus check. 

Kung hindi mo natanggap ang iyong unang stimulus check, maghain ng ulat sa buwis (tax return) para sa 2020 para matanggap ang iyong stimulus check. Makukuha mo ang Recovery Rebate Credit sa iyong ulat sa buwis para sa 2020.

Para sa mga pamilya kung saan ang isa sa mag-asawa ay walang Social Security Number, kwalipikado na ngayon para sa stimulus check ang asawa na may SSN.

Pumunta sa aming page na Tulong sa Buwis para sa higit pang mapagkukunan tungkol sa pag-file ng mga buwis.

Narito ang kailangan mong gawin:

Stacked dollar bills icon

Kung naihain mo na ang iyong mga buwis at gumamit ka na direktang pagdeposito para sa iyong tax return, tapos ka na!

Dapat ay natanggap mo na ang iyong bayad sa iyong account sa bangko. Kung natapos mo na ang iyong mga buwis ngunit naglagay ng impormasyon ng bangko, dapat kang makatanggap ng isang tsekeng papel o prepaid na kard sa pamamagitan ng koreo. Maaari mong subaybayan ang iyong bayad sa IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Hihilingin sa iyo ng site na i-click mo ang "okay" upang makumpirmang isa kang awtorisadong gumagamit.

Checklist icon with red dollar sign

Kung hindi ka pa nakapaghain ng mga buwis, kahit na wala kang kita, huwag mong palampasin. If you need to file taxes because of how much money you made or para sa iba pang mga kadahilananihain mo ang iyong mga buwis para malaman ng IRS kung kwalipikado ka para sa stimulus check. Suriin ang aming page sa Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Hindi sigurado kung kailangan mong maghain? Bisitahin ang page na Tulong sa Buwis .

Kung wala kang kita o napakababa ang kita at hindi mo isinumite ang iyong impormasyon sa pagbabayad ng stimulus sa IRS gamit ang IRS non-filers tool bago ang Nobyembre 21, 2020, maaari mo pa ring matanggap ang iyong stimulus check sa pamamagitan ng paghain ng tax return sa 2020 at pagkuha sa Kredito sa Recovery Rebate. Kung napakababa ang iyong kita, alalahanin na maaari kang kwalipikado para sa Credit sa Buwis sa Nakamit na Kita. Suriin ang aming page sa Tulong sa Buwis para sa higit pang impormasyon tungkol sa Credit sa Buwis sa Nakamit na Kita.

Ang pagkuha ng isang bank account bago ka maghain ng mga buwis ay maaaring makatulong na mapabilis ang iyong pagbabayad. Bisitahin ang aming Tulong sa pagbabangko para matuto nang higit pa tungkol sa ligtas, mga online na pagpipilian ng Bank On.

Banking Institution icon with dollar sign

Kung wala kang bank account, ang paghihintay ng tseke sa pamamagitan ng koreo ay maaaring tumagal ng maraming linggo.

Nag-aalok ang mga lokal na bangko ng mas mura, ligtas na mga account para sa mga taong nangangailangan ng bank account sa pamamagitan ng Bank On. Maaari kang mag-apply online. Alamin kung paano kumuha ng Bank On account o kung ano ang gagawin kung hindi ka makakakuha ng account dito.

Blue house icon with map marker

Kung lumipat ka mula noong huling beses na naghain ka ng buwis noong 2018 o 2019 at wala kang account sa bangko na naka-file sa IRS, i-update ang iyong address sa US Postal Service. Pumunta sa post office upang punan ang isang form ng pagbabago ng address. Ang form ay nasa online din sa USA.gov/post-office.

Blue helping hand icon

Kung nakakatanggap ka ng Social Security, mga benepisyo ng mga beterano, Karagdagang Kitang Pangseguridad o mga benepisyo sa Railroad Retirement, pero hindi mo pa natatanggap ang iyong stimulus check at/o ang stimulus check na $500 para sa mga umaasa sa iyo na wala pang edad 17, maghain ng tax return sa 2020 para makuha ang Kredito sa Recovery Rebate.

Tingnan ang aming page sa Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Checklist icon with red dollar sign

Kailangan mo ng tulong sa pagsumite ng iyong mga buwis?

Kung kumikita ka ng mas mababa sa $72,000 sa isang taon, karapat-dapat kang gumamit ng online na software upang ihain ang iyong mga buwis nang libre sa pamamagitan ng IRS Free File program: IRS.gov/freefile.

Maaari kang makakuha pabalik ng pera, kahit na hindi mo kailangang maghain ng tax return. Ang ilang mga tao na hindi kinakailangang maghain ng return ay maaaring maghain upang makakuha ng karagdagang pera sa pamamagitan ng Kredito sa Buwis ng Pinagtrabahuang Kita o iba pang mga kredito. Tingnan ang aming page sa Tulong sa Buwis para sa higit pang sanggunian sa paghain ng mga buwis.

Banking Institution icon with dollar sign

Kunin nang mas mabilis ang iyong bayad sa pamamagitan ng account sa bangko.

Ang account sa bangko o account sa credit union ay magpapahintulot sa iyo na makatanggap ng mga bayad tulad ng mga bayad ng benepisyo, iba pang mahahalagang pondo tulad ng mga tsekeng pampasigla o kahit ang iyong suweldo nang mas ligtas at mabilis sa ginhawa ng iyong sariling tahanan.

Maaari kang makakuha ng isang ligtas, abot-kayang account sa bangko sa pamamagitan ng Bank On Chicago, bahagi ng isang pambansang inisyatibo. Ang Bank On account ay maaaring buksan nang personal sa mga lokasyon ng Bank of America, Chase, CIBC, Citi, Great Lakes, Province, Self-Help Federal Credit Union, U.S. Bank, o Wells Fargo.

Kailangan mong dalhin:

  • Ang isang ID na ibinigay ng estado o lisensya sa pagmamaneho (o Matricula Card para sa ilang mga account)
  • Ang iyong Numero sa Social Security (o ITIN para sa ilang mga account)
  • Sa ilang mga lokasyon: isang prepaid na debit card o credit card upang makagawa o makatanggap ng mga bayad.
    Ang ilang mga bangko ay naghahanap ng prepaid na debit card o credit card upang gawin ang unang pagdeposito. Pinapayagan ng ibang mga bangko ang account na magsimula na tanging ang pampasigla bayad ang laman.

Kung wala kang ID na bigay ng estado, pasaporte, o Matricula card, mangyaring makipag-ugnayan sa Ladder Up sa debitcard@goladderup.org o tumawag sa 888.553.9777 upang talakayin ang iba pang mga pagpipilian.

Learn more at our Tulong sa pagbabangko .

Computer illustration with red warning icon

Mag-ingat sa coronavirus at mga scam sa buwis.

Ang IRS, Administrasyon ng Panlipunang Serbisyo, o US Treasury ay hindi tatawag o mag-aalok sa email ng mga gawad o mga Bayad para sa Pang-ekonomiyang Epekto bilang kapalit ng personal na impormasyon, isang paunang bayad, o mga gift card. Ang IRS ay hindi kailanman magbabanta na magpatupad ng batas nang walang apela. Huwag buksan ang mga sorpresang email na nangangako ng espesyal na impormasyon tungkol sa tsekeng pampasigla o mga Bayad sa Pang-ekonomiyang Epekto. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa mga karaniwang scam sa IRS.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

Kung inaasahan mong dumating ang iyong stimulus check sa koreo at hindi sa iyong bank account, magkaroon ng kamalayan na maaaring dumating ang tseke bilang debit card sa koreo. Ang debit card, na tinatawag na Kard para sa Epekto ng Ekonomiya, ay ipapadalang nasa puting sobre na malinaw na nagpapakita sa selyo ng Departamento ng Pananalapi ng US. Taglay nito ang pangalan ng Visa sa harap ng Kard at ang nagbigay na bangko, MetaBank®, N.A., sa likod ng kard.

May mga katanungan tungkol sa iyong tsekeng pampasigla?
Narito kami upang tumulong.
Tawagan kami sa 888.553.9777 (available sa Ingles at Espanyol) o mag-email help@getmypaymentil.org.

Mga Madalas Itanong

Alamin kung kwalipikado ka para sa pampasiglang bayad.

Sagutan ang ilang tanong sa baba upang malaman ang susunod na gagawin. Hindi mo kailangang magbahagi ng anumang sensitibo, personal na impormasyon. Hindi namin itatala ang iyong mga sagot.

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top