Mga Madalas Itanong

Sino ang karapat-dapat na makatanggap ng Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya?

Mga mamamayan ng U.S. o mga dayuhan na residente na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May naiangkop na gross na kita sa ilalim ng:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain ng mga buwis bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na nagsusumite ng mga joint tax return.

Makakatanggap ang mga nagbabayad ng buwis ng isang pinababang bayad kung ang kanilang naiangkop na gross na kita ay nasa pagitan ng:

 • $75,000 at $99,000 kung ang kanilang katayuan sa paghahain ay solo o mag-asawa na naghahain nang hiwalay
 • $112,500 at $136,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang pinuno ng sambahayan
 • $150,000 at $198,000 para sa mga mag-asawang naghahain nang magkasama

Ang halaga ng nabawasang bayad ay batay sa partikular na naiangkop na kita ng nagbabayad ng buwis.

Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

Sa kasamaang-palad, kung walang Social Security Number ang isa sa mag-asawa, ang kaniyang asawa ay hindi kwalipikado para sa tsekeng pampasigla, maliban kung ang isa sa inyo ay nasa US Armed Forces.

Ano ang naiangkop na gross na kita?

Ang naiangkop na gross na kita ay isang numero na makikita sa iyong tax return (Linya 8b ng 1040 form ng buwis). Ito ang pera na natanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na kakaltasan ng ilang mga partikular na halaga, tulad ng interes sa pautang ng mag-aaral o alimony.

Mayroong walang numero ng Social Security sa aking tax return.

Sa kasamaang palad, ang mga indibidwal na walang dokumento o walang Numero sa Social Security ay hindi karapat-dapat. Kung may sinuman sa iyong tax return ang walang numero sa Social Security o mayroong Indibidwal na Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis (ITIN), hindi ka karapat-dapat kung gayon para sa isang Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya kahit na ikaw, ang iyong asawa, o sino pa man sa pagbabalik ay may balidong mga Numero sa Social Security.

Para sa higit pang mga sanggunian, tingnan ang Koalisyon ng Illinois para sa mga Karapatan ng Migrante at Refugee pahina ng mga sanggunian para sa COVID-19.

Ginagamit ko ang app na Get My Payment, ngunit nakakakuha ako ng mensahe na "Hindi Available ang Katayuan ng Pagbabayad". Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon?

Ayon IRS, may ilang mga kadahilanan kung bakit mo nakikita ang mensaheng ito:

Kinakailangang maghain ka ng tax return, ngunit:

  • Hindi pa nakumpleto ng IRS ang pagproseso sa iyong 2019 return
  • Wala pa sa aplikasyon ang iyong datos; nagtatrabaho ang IRS sa pagdaragdag ng higit pang datos upang mapayagan ang higit pang mga tao na gamitin ito
 • Hindi ka karaniwang naghahain ng return, at ginamit mo ang IRS non-filer site ngunit hindi pa naproseso ng IRS ang iyong entry
 • Hindi ka karapat-dapat para sa isang bayad

Tandaan, ang IRS ay hindi nagpoproseso ng papel na tax return ngayon. Kaya, kung inihain mo ang iyong tax return kamakailan sa pamamagitan ng koreo, mas matatagalan ang IRS kaysa sa karaniwan sa pagproseso ng return.

Ginagamit ko ang Get My Payment app, ngunit nakakakuha ako ng mensaheng "Mangyaring Subukan Muli Mamaya". Ano ang magagawa ko?

Ayon sa IRS, ang dahilan kung bakit ka nai-lock sa loob ng 24 na oras ay maaaring:

 • Ang impormasyong naipasok mo ay hindi tumutugma sa mga talaan ng IRS. Para sa mga kadahilanang pangseguridad, nililimitahan ng IRS ang bawat gumagamit sa tatlong nabigong mga pagtatangka sa 24-oras na panahon.
 • You have already accessed the system five times within 24 hours. The IRS allows each user 5 logins per day to make sure their system is not overwhelmed with too many requests.

Magagawa mong ma-access ang application pagkatapos ng 24 na oras. Huwag makipag-ugnayan sa IRS para sa tulong sa isang pagka-lockout. Matatanggal lamang ang pagka-lockout pagkatapos ng 24 na oras.

Ginagamit ko ang site ng IRS non-filer ngunit nakakakuha ako ng isang mensaheng error tungkol sa isang nawawalang IP PIN. Ano ang gagawin ko?

Kung nakatanggap ka ng isang IP PIN, kailangan mong ipasok ito upang maisumite ang iyong impormasyon sa site ng IRS non-filer. Subukang hanapin ang liham na ipinadala sa iyo ng IRS na naglalaman ng iyong 6-na-digit na Identity Protection PIN (IP PIN). Kung hindi mo mahanap ang liham na iyon, subukang i-retrieve ang iyong IP PIN online sa website ng IRSK. Sa kasamaang palad, ang IRS ay hindi tumatanggap ng tawag kaugnay dito sa oras na ito.

Karapat-dapat ba akong makatanggap ng tsekeng pampasigla?

Ang karamihan sa mga Illinoisan ay karapat-dapat na makatanggap ng tsekeng pampasigla. Para matanggap ang buong bayad, dapat kang kumita ng mas mababa sa $75,000 para sa mga solong naghahain ng buwis, $112,500 para sa mga pinuno ng sambahayan na naghahain, at $150,000 para sa mga may-asawang naghahain nang magkasama. Kung ikaw ang dependiente sa ibang tao, hindi ka karapat-dapat.

Sa kasamaang palad, kung ang sinumang nasa tax return ay walang balidong Numero ng Social Security, walang sinuman sa pamilya ang kwalipikado. Bisitahin ang pahina ng sanggunian para sa COVID ng ICIRR para sa karagdagang tulong: ICIRR.org/immigrant-community-resources.

Magkano ang perang makukuha ko?

Kung kwalipikado ka para sa pampasiglang bayad, makakakuha ka ng hanggang $1,200 para sa iyong sarili ($2,400 para sa mag-asawa). Makakakuha ka ng karagdagang $500 para sa bawat karapat-dapat na dependiente na mas bata sa edad na 17.

Kailan ko makukuha ang bayad?

Inilalabas ng gobyerno ang bayad nang mabilis hangga't maaari.

Ang mga taong mayroon nang naihain sa file ng IRS na impormasyon ng account sa bangko ang pinakamabilis na makakatanggap ng bayad. Ang mga naipadala sa koreo na mga tsekeng papel ay maaaring tumagal ng hanggang limang buwan bago makarating.

Ang ilang mga tao ay makakatanggap ng isang prepaid na debit card mula sa gobyerno. Huwag itong itapon! Dagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano ito i-activate sa consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card.

Maaari mo ring subaybayan ang katayuan ng iyong bayad sa IRS.gov/coronavirus/get-my-paymentHihilingin sa iyo ng site na i-click mo ang "okay" upang makumpirmang isa kang awtorisadong gumagamit. Maaaring kailanganin mo itong suriin bawat 24 na oras.

Paano ko makukuha ang aking bayad?

Gagamit ang IRS ng impormasyon mula sa iyong 2019 o 2018 na tax return upang makalkula ang halaga ng iyong bayad. Ang mga bayad ay idedeposito nang direkta sa parehong account ng bangko na ginamit para sa iyong tax return. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel o prepaid na debit card sa mga naghahain ng buwis na hindi nagbigay ng numero ng account ng bangko nang naghain sila ng mga buwis.

Paano kung naipadala ang aking bayad sa maling account ng bangko?

Kung sarado ang account, tatanggihan ng bangko ang bayad. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel sa pinakahuling address na mayroon sila sa file.

Paano kung wala akong kita?

Kwalipikado ka pa rin para sa bayad. Ngunit kung hindi ka naghain ng mga buwis sa nakaraang dalawang taon, kailangan mong magparehistro sa site ng IRS para sa hindi naghain sa IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.

Paano kung nagbabayad ako ng suporta sa bata? Makakatanggap ba ako ng bayad?

Maaari ka pa ring makatanggap ng bayad, gayunpaman, ang utang na suporta sa bata ay kukunin mula sa iyong bayad.

Makakaapekto ba ito sa aking mga pampublikong benepisyo, tulad ng mga stamp ng pagkain o TANF?

Hindi. Tulad ng anumang tax refund, hindi ibibilang ang mga bayad na ito sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo. Hindi rin makakaapekto ang bayad sa mga halaga ng iyong benepisyo.

Paano kung ako ay nabilanggo o nakakulong ako ngayon?

Ang mga indibidwal na kasalukuyang nakakulong ay hindi karapat-dapat para sa mga tsekeng pampasigla. Ngunit, maaari ka pa ring makatanggap ng bayad kung dati kang nakakulong. Kung naghain ka ng buwis noong 2018 o 2019, mayroon kang Numero ng Social Security, at ang iyong kita ay nasa ibaba ng mga alituntunin, makakatanggap ka ng bayad.

Nararapat ba ang mga mag-aaral sa kolehiyo?

Kung dumadalo ka nang full-time sa kolehiyo, wala pang 24, at nakakatanggap ng malaking suporta mula sa iyong mga magulang, malamang na ituturing kang dependiente. Ang mga mag-aaral na iyon ay hindi makakatanggap ng tseke Ang mga full-time na mag-aaral na sumasagot sa higit sa kalahati ng kanilang sariling pinansyal na suporta ay karapat-dapat. Kung naging independiente ka noong 2020, maaari mong i-claim ang iyong bayad kapag naghain ka ng iyong 2020 tax return.

Paano kung napakababa ang aking pampasiglang bayad?

Ang iyong bayad ay maaaring maging masyadong mababa kung hindi sinasalamin ng iyong pinakahuling tax return ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Gayundin, ang mga dependiente ay dapat na wala pang 17 at nakakatugon sa iba pang mga kwalipikasyon upang maging karapat-dapat para sa bayad na $500. Kung sa palagay mo ay masyadong mababa ang iyong bayad, maaari mong i-claim ang natitira sa iyong 2020 na mga buwis. Ang karagdagang impormasyon ay makikita sa IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact-payment-amount-could-be-different-than-anticipated.

Scroll to Top