You may be eligible for $3,000 or $3,600 per child to help with the cost of raising kids! Learn more about the Child Tax Credit here.

Mga Madalas Itanong

Sino ang karapat-dapat na makatanggap ng Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya?

Mga mamamayan ng U.S. o residenteng mga dayuhan na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May naiangkop na gross na kita sa ilalim ng:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain ng mga buwis bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na nagsusumite ng mga joint tax return.

Makakatanggap ang mga nagbabayad ng buwis ng isang pinababang bayad kung ang kanilang naiangkop na gross na kita ay nasa pagitan ng:

 • $75,000 at $99,000 kung ang kanilang katayuan sa paghahain ay solo o mag-asawa na naghahain nang hiwalay
 • $112,500 at $136,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang pinuno ng sambahayan
 • $150,000 at $198,000 para sa mga mag-asawang naghahain nang magkasama

Ang halaga ng nabawasang bayad ay batay sa partikular na naiangkop na kita ng nagbabayad ng buwis.

Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

Para sa mga kasal na mag-asawa na kung saan ay walang balidong Numero sa Social Security ang isang asawa, kwalipikado ang asawa na may balidong Numero ng Social Security para sa stimulus check batay sa panukalang batas na nalagdaang maging batas noong Disyembre 27, 2020. Pagbabago ito mula sa orihinal na wika ng panukalang batas na ipinasa noong tagsibol ng 2020. Magagawang kunin ng kwalipikadong asawa ang unang stimulus check sa kanilang mga buwis sa 2020.

Kung mayroon kang umaasa na anak na wala pang edad na 17 na walang balidong Numero ng Social Security, hindi ka magiging kwalipikado para sa $500 na bayad na umaasa dahil sa batang iyon.

Ano ang naiangkop na gross na kita?

Ang naiangkop na gross na kita ay isang numero na makikita sa iyong tax return (Linya 8b ng 1040 form ng buwis para sa 2019). Ito ang pera na natanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na kakaltasan ng ilang mga partikular na halaga, tulad ng interes sa pautang ng mag-aaral o alimony.

Mayroong walang numero ng Social Security sa aking tax return.

Para sa mga kasal na mag-asawa na kung saan ay walang balidong Numero sa Social Security ang isang asawa, kwalipikado ang asawa na may balidong Numero ng Social Security para sa stimulus check batay sa panukalang batas na nalagdaang maging batas noong Disyembre 27, 2020. Pagbabago ito mula sa orihinal na wika ng panukalang batas na ipinasa noong tagsibol ng 2020. Magagawang kunin ng kwalipikadong asawa ang unang stimulus check sa kanilang mga buwis sa 2020.

Kung mayroon kang umaasa na anak na wala pang edad na 17 na walang balidong Numero ng Social Security, hindi ka magiging kwalipikado para sa $500 na bayad na umaasa dahil sa batang iyon.

Para sa higit pang mga sanggunian, tingnan ang Koalisyon ng Illinois para sa mga Karapatan ng Migrante at Refugee pahina ng mga sanggunian para sa COVID-19.

Magkano ang perang makukuha ko?

Kung kwalipikado ka para sa pampasiglang bayad, makakakuha ka ng hanggang $1,200 para sa iyong sarili ($2,400 para sa mag-asawa). Makakakuha ka ng karagdagang $500 para sa bawat karapat-dapat na dependiente na mas bata sa edad na 17.

Kailan ko makukuha ang bayad?

Inilalabas ng gobyerno ang bayad nang mabilis hangga't maaari.

Ang mga taong mayroon nang naihain sa file ng IRS na impormasyon ng account sa bangko ang pinakamabilis na makakatanggap ng bayad. Ang mga naipadala sa koreo na mga tsekeng papel ay maaaring tumagal ng hanggang limang buwan bago makarating.

Ang ilang mga tao ay makakatanggap ng isang prepaid na debit card mula sa gobyerno. Huwag itong itapon! Dagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano ito i-activate sa consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card.

Maaari mo ring subaybayan ang katayuan ng iyong bayad sa IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Hihilingin sa iyo ng site na i-click mo ang "okay" upang makumpirmang isa kang awtorisadong gumagamit. Maaaring kailanganin mo itong suriin bawat 24 na oras.

Paano ko makukuha ang aking bayad?

Gagamit ang IRS ng impormasyon mula sa iyong 2019 o 2018 na tax return upang makalkula ang halaga ng iyong bayad. Ang mga bayad ay idedeposito nang direkta sa parehong account ng bangko na ginamit para sa iyong tax return. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel o prepaid na debit card sa mga naghahain ng buwis na hindi nagbigay ng numero ng account ng bangko nang naghain sila ng mga buwis.

Paano kung naipadala ang aking bayad sa maling account ng bangko?

Kung sarado ang account, tatanggihan ng bangko ang bayad. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel sa pinakahuling address na mayroon sila sa file.

Paano kung wala akong kita?

Yung walang anumang kita ay mayroong hanggang Nobyembre 21, 2020, para isumite ang kanilang impormasyon sa IRS gamit ang tool na non-filer para makuha ang kanilang mga stimulus na bayad sa pagtatapos ng 2020.

Kung hindi mo naisumite ang iyong impormasyon sa pagbabayad sa IRS bago ang Nobyembre 21, 2020, ihain ang iyong tax return sa 2020 para matanggap mo ang iyong stimulus check sa pamamagitan ng pagkuha sa Kredito sa Recovery Rebate.

Paano kung nagbabayad ako ng suporta sa bata? Makakatanggap ba ako ng bayad?

Maaari ka pa ring makatanggap ng bayad, gayunpaman, ang utang na suporta sa bata ay kukunin mula sa iyong bayad.

Makakaapekto ba ito sa aking mga pampublikong benepisyo, tulad ng mga stamp ng pagkain o TANF?

Hindi. Tulad ng anumang tax refund, hindi ibibilang ang mga bayad na ito sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo. Hindi rin makakaapekto ang bayad sa mga halaga ng iyong benepisyo.

Paano kung ako ay nabilanggo o nakakulong ako ngayon?

Ang kasalukuyan o nakaraang pagkakulong ay hindi nakakaapekto sa iyong kwalipikasyon.

Nararapat ba ang mga mag-aaral sa kolehiyo?

Kung dumadalo ka nang full-time sa kolehiyo, wala pang 24, at nakakatanggap ng malaking suporta mula sa iyong mga magulang, malamang na ituturing kang dependiente. Ang mga mag-aaral na iyon ay hindi makakatanggap ng tseke Ang mga full-time na mag-aaral na sumasagot sa higit sa kalahati ng kanilang sariling pinansyal na suporta ay karapat-dapat. Kung naging independiente ka noong 2020, maaari mong i-claim ang iyong bayad kapag naghain ka ng iyong 2020 tax return: Kredito sa Recovery Rebate.

Paano kung napakababa ang aking pampasiglang bayad?

Ang iyong bayad ay maaaring maging masyadong mababa kung hindi sinasalamin ng iyong pinakahuling tax return ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Gayundin, ang mga dependiente ay dapat na wala pang 17 at nakakatugon sa iba pang mga kwalipikasyon upang maging karapat-dapat para sa bayad na $500. Kung sa palagay mo ay masyadong mababa ang iyong bayad, maaari mong i-claim ang natitira sa iyong 2020 na mga buwis sa pagkuha ng Kredito sa Recovery Rebate. Ang karagdagang impormasyon ay makikita sa IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact-payment-amount-could-be-different-than-anticipated.

Scroll to Top